Έκδοσις τραπεζογραμματίων και νομισμάτων

23. Η Τράπεζα κέκτηται αποκλειστικόν δικαίωμα εκδόσεως τραπεζογραμματίων και νομισμάτων εις την Κύπρον.