Αι χρηματικαί συναλλαγαί τεκμαίρονται γενόμεναι εις Κυπριακάς λίρας

22.-(1) Άπασαι αι χρηματικαί συναλλαγαί αίτινες διενεργούνται εν τη Δημοκρατία τεκμαίρονται ως εκπεφρασμέναι εις Κυπριακάς λίρας εκτός εάν, τηρουμένων των διατάξεων των εκάστοτε εν ισχύϊ Νόμων, άλλως συμφωνηθή μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων των εκάστοτε εν ισχύϊ Νόμων, άπασαι αι χρηματικαί συναλλαγαί αίτινες διενεργούνται εν τη Δημοκρατία διακανονίζονται εις Κυπριακάς λίρας, εκτός εάν άλλως προβλέπηται εν τινι δημοσίω εσωτερικώ ή διεθνή νομοθετικώ μέτρω ή εκτός εάν άλλως συμφωνηθή μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.