Ισοτιμία Κυπριακής λίρας

21. Το βάρος της νομισματικής μονάδος εις χρυσόν ή η αξία της εν σχέσει προς ξένα νομίσματα, καθορίζεται ή μεταβάλλεται υπό του Υπουργικού Συμβουλίου μετά προηγουμένην γνωμοδότησιν της Τραπέζης.