Νομισματική μονάς

20.-(1) Νομισματική μονάς της Δημοκρατίας είναι η Κυπριακή Λίρα.

(2) Η νομισματική μονάς διαιρείται εις πολλαπλά κλάσματα καθοριζόμενα υπό του Υπουργικού Συμβουλίου:

Νοείται ότι μέχρι της λήψεως της τοιαύτης αποφάσεως συμφώνως τω παρόντι εδαφίω, αι ήδη ισχύουσαι υποδιαιρέσεις της λίρας κατά την ημέραν της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου θα θεωρώνται ως υποδιαιρέσεις καθορισθείσαι δυνάμει του παρόντος εδαφίου.