Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής

19Α.-(1) Καθιδρύεται Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής με συμβουλευτικό χαρακτήρα, η οποία εξετάζει θέματα σχετικά με την ελευθεροποίηση του επιτοκίου δυνάμει του περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμου και την εν γένει νομισματική πολιτική της Δημοκρατίας και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

(2) Η Επιτροπή απαρτίζεται από το Διοικητή και πέντε μέλη, δύο από τα οποία διορίζονται από το Διοικητή. Τα υπόλοιπα τρία μέλη διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από διαβουλεύσεις του με το Διοικητή.

(3) Ουδείς διορίζεται ως μέλος της Επιτροπής αν δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας, δεν είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και δεν κατέχει την αναγκαία γνώση και πείρα σε νομισματικά ή χρηματοοικονομικά θέματα:

Νοείται ότι οι πρόνοιες του άρθρου 10 ισχύουν και σε σχέση με τα μέλη της Επιτροπής με εξαίρεση τους αξιωματούχους της Τράπεζας.

(4) Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής και αρχίζει από την ημερομηνία διορισμού τους.

(5) Της Επιτροπής προεδρεύει ο Διοικητής, ο οποίος συγκαλεί τις συνεδρίες της μια τουλάχιστο φορά το μήνα, καθώς και οποτεδήποτε άλλοτε κρίνει τούτο αναγκαίο.

(6) Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τρία τουλάχιστο μέλη και λαμβάνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει νικώσα ψήφο.

(7) Η έδρα μέλους της Επιτροπής χηρεύει σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Λόγω θανάτου του·

(β) με τη γραπτή παραίτησή του·

(γ) αν καταστεί οριστικά ανίκανο για εκτέλεση των καθηκόντων του·

(δ) αν έχει επέλθει οποιαδήποτε περίπτωση ανικάνοτητας από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 10 ή έχει απωλέσει την ιθαγένεια της Κυπριακής Δημοκρατίας·

(ε) αν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα ηθικού ή ατιμωτικού χαρακτήρα από την ημερομηνία διορισμού του και εντεύθεν.

(8) Σε περίπτωση θανάτου ή αποχώρησης μέλους της Επιτροπής για οποιοδήποτε λόγο, εκτός του Διοικητή, πριν από τη λήξη της θητείας του, διορίζεται σε αντικατάστασή του κατάλληλο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου πρόσωπο, η θητεία του οποίου διαρκεί για το υπόλοιπο της θητείας του αποθανόντος ή αποχωρήσαντος μέλους.

(9) (α) Κάθε μέλος της Επιτροπής έχει την υποχρέωση να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο και οφείλει πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του να υπογράψει και να δώσει τον σύμφωνα με το άρθρο 18 διαλαμβανόμενο στο Πρώτο Παράρτημα όρκο.

(β) Τα μέλη της Επιτροπής οφείλουν μετά την παύση των καθηκόντων τους να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες οι οποίες περιήλθαν σε γνώση τους κατά την διάρκεια της θητείας τους και οι οποίες καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο.

(10) Η Επιτροπή αποφασίζει για την οργάνωση και τη διαδικασία λειτουργίας της.

(11) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καταρτίζει και υποβάλλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων εξαμηνιαία έκθεση επί των πεπραγμένων της Επιτροπής, περιλαμβανομένων και των εξελίξεων στο τραπεζικό σύστημα.

(12) Στα μέλη της Επιτροπής, με εξαίρεση το Διοικητή και τους αξιωματούχους της Τράπεζας, καταβάλλεται αντιμισθία που θα αντιστοιχεί με την αντιμισθία των Συμβούλων της Τράπεζας δυνάμει του άρθρου 19.