Αντιμισθία Συμβούλων, κ.λ.π.

19.-(1) Η αντιμισθία των Συμβούλων καθορίζεται υπό του Υπουργικού Συμβουλίου.

(2) Διά τους σκοπούς των άρθρων 17 και 19 ο όρος “αντιμισθία” περιλαμβάνει μισθόν, ημερομίσθια, αμοιβήν, επίδομα ως και τας πάσης φύσεως ετέρας πληρωμάς.