Όρκος Συμβούλων, κ.λ.π.

18. Πας όστις αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Διοικητού, Υποδιοικητού, Συμβούλου, αξιωματούχου ή υπαλλήλου της Τραπέζης οφείλη όπως, πριν ή αναλάβη ταύτα, υπογράψη και δώση τον εν τω Πρώτω Παραρτήματι διαλαμβανόμενον όρκον.