vo o

1. o v o o o o.

v

2. o o , v o vo o-

"o" v ov o v oo vo o o v oo o o oo v vo o o:

o v vo o o, o v v o o ov oo o, v oo o v v o ov o v o ooo v oo vo o oo o o o.

" o" v ooo o v v oooo o oo o vov v v v v "o o".

"o" v , v, , , , , o ov , v ooo vo o ooo o v o v:

o , o oo v v 14, 15 16 o o o, v o ooo, o v, ooo oooo o o oo .

"o" v oooo o o ooo v o, v vo o o o o o v vo o o, vo , o o ooo o, v v v-

() oooo o o ooo ooo o v o v voo.

() oooo o o ooo ooo o v o v o voo o o , , oo o o o oo o o o:

o o ovo ovvo o o ooo v o v v v o vo o, ov v vo v o vv, o o oo o o o, v voov v ovo o ooo ooo o o o ovo o ov o o ov v v o o o vo o ovvo o.

"ovo" v ov ovo , o vo v oo vo o o, o ooo v v v o o o:

o , v oo vo v o o ov , , vo oo ovo, v oo ovo v v o ov o v v oo vo o oo o o o.

"o o" v oooo o o o-

() v o o v o o .

() v v o v o o .

() v o, , , v v o o.

() v o, oo ooo o o o.

() oooo o, oo, o oo o.

"oo" v oo o ovo o o 7.

"vo o o" v vo o o o v v v o o o.

I I I II I I I
o v ov o

3.-(1) v vo ov o, v v v o o v oov ooo o, v o v ov ov vv v vov v v o v o oo vv v o (o o v " v o"), o , v oov ov o , v oov o ov o v v v v ov (o o vov " ov o"), oo o ov o o ovo o o o v v o.

(2) v v o o ov o.

o o o

4.-(1) ov o o o voo v , v o o o v v o o oo o vovv-

() v vv v oo v oov , ooo o v v.

() o oo v v o o.

() v vv ov v v v o o, , o o o, v , v vv ov .

(2) v o o o o o (1) ovo, ov o v v o oooo o oo o v o vov v o o o vv, ov vv o oo v, v ov oo.

II I I I I
v v ov

5.-(1) v o o o o o ovo o o 4 , o o v v ov (o o v " v" oo v ooo vo vo ), o v v oo v ov v vovv o o o oo o v , vo v oo v o o v v v oo v v v , vo o v oo oo o v oov o vo o o o o oo ov ovo , o vo v oo o vov o o voov o o o o o vo o o o .

(2) o o v v , v oooo o o oooo oo v v o ov v v o, o o v v v o v v v v, o v . v oooo oo v .

(3) o o o o o o o o o o v ov o.

(4) v v v v v , v o v v o ooo o o vo o v v vv v ov ovo o o 8, v o o o v v o ooo oov v ov v o o o v v.

(5) o ov v v oov o v o v v v o v ovo o o (8) v oo ov v ov.

(6) o ov v ov v ov v ov o ov o v v o v vvov v, o o v o o o o oo.

(7) v, v v, v v v v v o o (4), o o v, v o, v v v o o v v o v oo v v v:

o vv o ooo v vv v oo v ooo v o v, v oo o ovo o o (1) o o o.

(8) Io o ooo o v vo (v v oo ) v v o ov v v o vov vv o :

() v 1.000 v 5.000 .

() v 5.000 v 15.000 .

() v 15.000 v 30.000 .

() v 30.000 v 50.000 .

() v 50.000 .

o

o o

o

o

v o o o v o v , o vo o .

o o o

6. o o o v v ov v v oo o v v o v v oo o v v o v v o ovo o o 5, v, ovv v v v v 8 9, o (o o v "o o o o") o o .

o oo

7.-(1) v o o o o ovo o o 6, o o oov v v v ov vo oo o v ov o v o v , oo o v o v ov o o o 8 o o 5 o v oo ov v o o oo:

o v o o o v v oo o o o o o v, v o, v v o oo oooo o v v v v v oo vo v o v oov o oo oov o v ov. ooo o vo o o o ooo v oo o o o o ooo oo vo v v ov v oov o .

(2) o o oo, o o o o, oo ov o o v ov v o oo.

(3) v oo o o o o oo v o v o o, o o o ooo o o v oo o o o oo o oo o ooo v o v o o.

(4) oo v o oo ov v ov ov vo , v ooo v o o oo, v v o o o oo o v o oo v v v o v.

(5) v v o o o oo o , o, v o.

(6) v o o oo, ov o v v o ov ov o o oo.

o o o o o o oo

8. o oo, v o o o o o oo vo o o o o oo vo o o o o oo v, v v v o o o o vo , v , o o o vo vv v v .

o o o oo v, oo v v o o, v o o o oo v v v o o o o o vo .

o v o

9. o oo oo ovo o o 8, o o o oo ov v o v o oo o v v v o oo oo ߠvo o o oo o vo o o vov o vo vo o o o o o ooo o v o o o oo o o ooo v o o ooo o vo o o o oo o o o o o o o o o v o vo o o v oov o o o o ooo ov ov ov v v v v o o o.

ooo o o o

10. o o o v v ooo v v ov o v v o ov o o oo v oo o. v o, o v v 5 6 ov ovv v vov, v o ovo o v o v v 8 9 ov , ovv v vov, o oo oov o ooo.

, II I I I I
vv

11. o oo v o ovo o o 9, o oo o v o ov o o oo v v v vv (o o vov "o vv")-

() o v oov oo oo v oo v o oo, vovo o o ov o ooo v o .

() o v ovoov vv ov (v v v) v o ovv ov.

() o v ovoov v o ov o o o, v ooov v ov v oo o oov vov o oo.

() ov ooo o o , o v oov ov o ov ooo o v v voo o o oo.

vovo

12.-(1) oo v, o o o o, v vovo-

() v v oovo v o o.

() o ov o ov ooo ooo o , vovv v o oov v o o vo.

() v v oooo oovo o ov o.

() ov o o o v v v oo vv, ooo ov oo v ov oooo oovo .

() o v oov o vo o o ooo v v , oooo oo ov o o o o ovo o o 9 o oooov o oo v oo vo oo v oo o, oo o v v o o o o o o oo o o o. o oov ov o ov ooo, v ov ov oo, oo o .

() o v oov ov o ov ooo o vo o o v v o, oo v oo o ovoov v oovo v ov o oo , v o o, oovo v o ov o o oo o vo o .

() v v o v vov o o o o o.

(2) v oov o vovo oov ov o oooov oo o v , vo v oo o vo o o.

(3) v v v v ov oo v vovv, oooo o o ooo v oooo o vovo v v o ov o v ooo v.

(4) o o o v v.

(5) v, o o o, vo v oooov oov o vovo, o o ooo ov o vo v o oo o o o vovo o ooo v v vo.

(6) o ov o o v, v ov, o vovo oov v o , v o vo o.

(7) vovo vv v oooov o oo o ovo o o v o v v vovv v v o ooo o ooo.

(8) ooo o, o ooo v v oooo vovo o v v o o o, v voo o o v v ov v v ov o v v ov v o ov.

oo v v v o o

13.-(1) o oo v v o o o o, o v o oooo o , v oo v v o v ov, v-

() vv o oo v ovv ov v v v o v , v vo o o o o.

() vv o o v o , oo o o v v ov v ov o ov o oo v v oo v v o o oo.

() v oo o ov oooo o ooo ov o o o o.

(2) o oo o o o oooo vo, oo o v o ov ooo oo ov v v v o o o oovo vovv o v v o.

III I I

14. v ooo o ooo o o v ov o , v o ov o o, v o, o v v o o oo ov o .

o v o o

15. o o oo v o o o oo oooo o o o ovo o o o o v v o v o o o 1962 oooo o vo o ov ooo ov v.

o o

16.-(1) o oo v v o oooo o o o ooo v v v o o o oovo vovv o v v o oo o v o o o, o vo o, oo, v ov ooo o v o vo o o o o , o o ovv v v o o 28, v ov ovov v, , oo, o, v v v vo v oov ovov o o :

o vo , oo ooo , o o o o oo , ov o ov ovo , o o vo v oo .

(2) ooo o o ooo v o oooo o o ooo v ooo ov ooo o v o o (), v voo o o vv v.

I
vo vo o o

17. vo o o v ovo "vo o o o ........... (o o vo o ooo o vo vo v v.

18. o o ov vvov oo ov vvov o o vo o o voo o oo.

19. o oo oov ov o ov o oo vov o oo.

vo, ., o

20.-(1) vo, v v oo o v ov o voov o oov v v v o o o, ov v o , v o v, oo o v v ooo ov o o o o v oo o vo,o v v o o v v.

(2) o o o o vo ov vo o o o , v o oo voo, oo o v v ooo ov o o o o v oo o o o o v v.

v v v

21.-(1) v ooo oo v ov v v vovv v ov v ov ov o oov o vovo, o o o v v o o , ov o vo o o o o .

(2) vo o o o v v v v v vvov oooo oo o ooo v o v v v o 5% o o ovo o o.

ov o

22.-(1) o o ooo v o ov o o oo oooo oo o v o v, v v v v ov voo o oo , v ov o, o ooo v v.

(2) o v o ov ov o o o ooo .

oooo

23. o oo o o o v o o o v, ov o v o oooo v v oo o v v o o vo o o o vo o, ov oo v ooovv v o vo v v v oo o v o o v oo .

o

24.-(1) oo vo o o ov oo vo o o v v oo o o o v v o o o oo v o oo o oo o vo o o.

(2) o oo oo ov o o o v v .

(3) o oo o o v o oo o vo o o v o o (1) oov ov o o ooo ov vo v o ov o o oo oo vo o oo v o oooo o oo vo.

vvov v

25.-(1) v, o , v ov o oooo o o ooo o o o o o vo o o v vvov v v ov o o o v v v vo oo oo o o o vo o o oo o o o ooo ov ov o v o o v o ov o v v o v oo.

(2) v o o o ov v o o v ov o o o v oo v v ov o o voo o o, oo o v ov o o v o v ov o.

v

26. o v oo o o oo v v .

o oo v v ov, ., ov

27. v o o oooo vovo, o vov, ovv vo v v o o 28, o oo v, oo, v oooo o o ooo o o o o ovo o o 9 v oo vo v v o v oo-

() v v ooo o oo v v v v o o o o.

() v v ooo o o ov o o o o o o o,

v oo o v o o ooo o oo v o vo o o , o oo v v o oooo o v o v v o , oo o v v v o o v oo v v oo v v v o, v v o oo ooo v o vv o oo v vov o o o v o o o v o o oo:

o oooo o o v oo v, v v , v o ov o , o , oo v o o o o oo, v o o o oo o v o ovo o o 28.

o v o

28.-(1) ooo o o ooo ooo oooo o ooo v v ooo o v o () () o o 12(1) ooo oo o v o o 27, o ooo o o v oovo ov o oov o o 16, o v o o oo ovo o o .

(2) ooo o o ooo o v o o o, v v v v ov o oo o , vo v , (o v oo o oo , v o v, o , o ovov v v o vov o "o ") v ov o o o o o o o , v o v oov v vov, o o ov o .

(3) v v o , vo v , v o v vo o o o ov , vo v , o oo o o o o o , ovv v v o o (4), v o oo o o o .

(4) ooo o o ooo v voo v v v o , vo v v, v v v o o , v o o o v oo o vvov o , oo o o v v :

o o v o, v o o o o o o v o v .

(5) oo o o v v o o o v ov o o v vo o ooo o v ov o v v vovv ov vov ov vov v v vovv:

o , v ov o oo o v ov oooo o o v , o o o o.

o o o o o o o vo o o

29. o ooo o o o vo o o v v o oo o o o o o o oo vo o o o oo v, oo o o v o v , ovv ov v o oo v v , o o o , , o o o o ov ovv v v v, ov o o.

v oo

30.-(1) v v o o oo oooo oo v v ov o , v o o v o, v o oo v o o o v ov o vo o o ooo oo o v v o oo o oo v v v v o o .

(2) ooo o o ov v o o o ov o ov ov ov o oo, v o o o oovo vvv vovv o v v o.

(3) o oooo oo ov o ov v o o (1) v o o oo ovo o oo o.

o o oo

31. v oo oooo vovo, o o oo v v oooo vo o o v v o o v v o vo o oo, v oo o, oovo v o ov o o oo o vo o .

v v ov

32. o vo o o, oo o vo oo oo ov o oo o oo vo o o v ov o v.

ov

33. o o v vv, oooo vo o o v o o v ov oooo o ooo ov, o o o oo oov o o o o.

o o

34. ooo o o ooo ov ooo o o v voo o ov o v v o v o o o v v o ov.

v ovv

35. o ov o ov o ooo v v o o o oovo vovv o v v o ov ov o o vo o o.

36. v o o o oovo v o v v o ovv v v o o 37-

() o oo v oov v 21v Ioo ov o o v v oov v v o o o oovo v o v v o ov o o o v o o o o vo v , o o 37 oo vv ov v v vv o o.

() o v vv ov o o ov o , ovv v vov, v v v 5 7.

o ov

37.-(1) v oo o vo oo oooo vo o o v v v v o o vo o v v o o o vo v , v v o () o o 36 v v v o v , o o oo v, o o v o v o v ov o o vo o v ov o v ov ov o oo o o vo o ov oo ov o oo o ooo v v o.

(2) oo ov o o (1) ov oo o vo o o o ooo ov, ooo o o o oo o o oo v v v vovv o v v o o o.

(3) o v o o (1) v ov o ov o o v o, o o ov v v o oo ovo o oo o.

1 v voo oo

1. 15 16 o o o v vv o o 15, o o 6 o o 44 o 1967.

2. v o o vo o o 10 o o 44 o 1967.

3. vo v 1 Ivoo, 1953. (53, o. II, 561).