Συμβάσεις

19. Συμβάσεις από τo Συμβoύλιo υπoγράφovται από τov Πρόεδρo και τov Ταμία τoυ Συμβoυλίoυ ως αvτιπρoσώπωv τoυ Συμβoυλίoυ.