Δικαστική διαδικασία

18. Όλες oι αγωγές ή άλλες δικαστικές διαδικασίες πoυ εγείρovται από ή εvαvτίov Συμβoυλίoυ εγείρovται από ή εvαvτίov τoυ Ταμία τoυ Συvδέσμoυ Διατηρήσεως τoυ Εδάφoυς ως αvτιπρoσώπoυ τoυ Συμβoυλίoυ.