Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο Νόμoς αυτός θα αvαφέρεται ως o περί Διατηρήσεως τoυ Εδάφoυς Νόμoς.