ΜΕΡΟΣ VII ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Μεταβίβαση ενεργητικού

36.-(1) Πριν από την ημερομηνία μεταβίβασης ιδιοκτησίας το Ίδρυμα συνάπτει συμφωνία με το Υπουργικό Συμβούλιο για την απόκτηση από το Ίδρυμα του ενεργητικού των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων της Κυβέρνησης όπως περιγράφονται στη συμφωνία και τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων που περιέχονται στη συμφωνία.

(2) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στον περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο ή στον περί Απαλλοτριώσεων Γαιών Νόμο ή σε οποιοδήποτε άλλο Νόμο, κατά την ημερομηνία μεταβίβασης ιδιοκτησίας το ενεργητικό των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων που θα αποκτηθούν από το Ίδρυμα βάσει της συμφωνίας που γίνεται βάσει του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, περιέρχονται στο Ίδρυμα δυνάμει και τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων της συμφωνίας αυτής χωρίς περαιτέρω επιβεβαίωση.

(3) Το Ίδρυμα το συντομότερο δυνατό μετά την ημερομηνία μεταβίβασης ιδιοκτησίας καταβάλλει στην Κυβέρνηση για ενεργητικό της ραδιοφωνικής επιχείρησης που αποκτάται βάσει της συμφωνίας που προαναφέρθηκε την αντιπαροχή που προνοείται στη συμφωνία αυτή.

(4) Οποιοδήποτε ενεργητικό μεταβιβάζεται στο Ίδρυμα βάσει του άρθρου αυτού που αγοράστηκε με χρήματα που δόθηκαν από το Ίδρυμα Ανάπτυξης και Ευημερίας της Δημοκρατίας δεν πωλείται ή διαφορετικά διατίθεται από το Ίδρυμα χωρίς τη συγκατάθεση του Υπουργικού Συμβουλίου που έχει προηγουμένως εξασφαλιστεί.

Λογαριασμός προκαταβολών

37.-(1) Το συντομότερο δυνατό μετά την ημερομηνία μεταβίβασης ιδιοκτησίας το Ίδρυμα, αναφορικά με οποιαδήποτε χρήματα που λήφθηκαν ως δάνειο από την Κυβέρνηση από το Ίδρυμα για παροχή κεφαλαίου κίνησης, δημιουργεί λογαριασμό προκαταβολών σε πίστη της Κυβέρνησης ισάξιο με το ολικό ποσό των προκαταβολών αυτών.

(2) Ο λογαριασμός προκαταβολών που δημιουργήθηκε βάσει του εδαφίου (1) υπόκειται σε τέτοιους όρους ως προς τον τόκο και αποπληρωμή ως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε από καιρό σε καιρό καθορίσει.

Μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων βάσει συμβάσεων

38. Οι συμβάσεις στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Δεύτερου Πίνακα ισχύουν υπέρ και εναντίον του Ιδρύματος όπως αναφέρονται σε αυτό και στην έκταση που αναφέρονται σε αυτό ωσάν αντί της Κυβέρνησης να κατονομαζόταν το Ίδρυμα ή ήταν μέρος σε αυτές.

Εκκρεμούσες διαδικασίες και βάση αγωγής

39. Οποιαδήποτε διαδικασία ή βάση αγωγής που ήταν εκκρεμής ή υφίστατο αμέσως πριν από την ημερομηνία μεταβίβασης ιδιοκτησίας από ή εναντίον της Κυβέρνησης σχετικά με ενεργητικό που μεταβιβάστηκε βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού δύνανται να συνεχιστούν ή εκτελεστούν από ή εναντίον της Κυβέρνησης ωσάν ο Νόμος αυτός να μην είχε θεσπιστεί.