ΜΕΡΟΣ VI ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ
Εξουσία απόκτησης ακίνητης ιδιοκτησίας

33.-(1) Το Ίδρυμα δύναται να αποκτά ακίνητη ιδιοκτησία για σκοπούς οποιασδήποτε από τις λειτουργίες του βάσει του Νόμου αυτού και, αν οποιαδήποτε τέτοια ακίνητη ιδιοκτησία δεν δύναται να αποκτηθεί με συμφωνία, το Ίδρυμα μεριμνά ώστε να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ειδοποίηση κατά τον τύπο που εκτίθεται στον Πρώτο Πίνακα και να αναρτηθεί επίσης σε περίοπτο μέρος στην πόλη ή χωριό στο οποίο βρίσκεται η ακίνητη ιδιοκτησία που πρόκειται να αποκτηθεί.

(2) Κατά τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στην ειδοποίηση, το Ίδρυμα αποστέλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο σχέδιο της ακίνητης ιδιοκτησίας που πρόκειται να αποκτηθεί μαζί με λεπτομέρειες αναφορικά με τους ιδιοκτήτες, εκτιμημένη αξία, περιγραφή και άλλο θέμα ως ήθελε είναι αναγκαίο για το σκοπό αυτό μαζί με οποιαδήποτε ένσταση ή δήλωση που γίνεται κατά της προτεινόμενης απόκτησης.

(3) Αν το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει το σχέδιο που υποβάλλεται και θεωρήσει σκόπιμο, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων, όπως επιτραπεί στο ίδρυμα να αποκτήσει την εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία, δύναται, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να επικυρώσει την απόκτηση της ακίνητης αυτής ιδιοκτησίας~ και, μετά από αυτό, η ακίνητη ιδιοκτησία περιέρχεται απόλυτα στο Ίδρυμα απαλλαγμένη από κάθε εμπράγματο βάρος και ο Διευθυντής του Κτηματολογίου και Χωρομετρίας μεριμνά ώστε να διενεργηθούν τροποποιήσεις της εγγραφής σύμφωνα με το σχέδιο και τις λεπτομέρειες που εγκρίνονται με τον τρόπο αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο και, αν ο ιδιοκτήτης της ακίνητης ιδιοκτησίας δεν συμφωνεί με το Ίδρυμα ως προς το ποσό το οποίο, τηρουμένης της έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, θα πληρωθεί ως αποζημίωση για αυτή, το ποσό ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε Νόμου που ισχύει εκάστοτε, ο οποίος προνοεί για την απόκτηση γης για δημόσιους σκοπούς.

Εξουσίες εισόδου κτλ.

34.-(1) Ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από αυτόν γραπτώς για το σκοπό αυτό, δύναται, σε κάθε εύλογο χρόνο να εισέρχεται σε οποιαδήποτε γη και να προβαίνει σε ενέργειες ή πράγματα ως ήθελον είναι εύλογα αναγκαία για τους σκοπούς της ανέγερσης, διατήρησης ή επιθεώρησης οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων που ανήκουν στο Ίδρυμα ή της επιδιόρθωσης, αλλαγής ή μετακίνησης οποιωνδήποτε τέτοιων εγκαταστάσεων και δύναται κατά τη διάρκεια αυτής να κόβει ή κλαδεύει δέντρα, να μετακινεί φυτεία, φράκτες, ξερολιθιές ή άλλα πράγματα που δυνατό να παρεμβαίνουν ή πιθανό να παρεμβαίνουν στην κατασκευή ή κατάλληλη λειτουργία οποιασδήποτε εγκατάστασης.

(2) Πριν από την είσοδο σε οποιαδήποτε γη για οποιοδήποτε από τους σκοπούς που ορίζονται στο εδάφιο (1) το Ίδρυμα δίνει τουλάχιστο εικοσιτέσσερις ώρες προηγουμένως γραπτή ειδοποίηση στον κάτοχο της η οποία ειδοποίηση δύναται να επιδοθεί είτε προσωπικά είτε με παράδοση αυτής στον τόπο διαμονής του προσώπου στο οποίο επιδίδεται:

Νοείται ότι όταν η κατάσταση οποιασδήποτε εγκατάστασης είναι τέτοια ώστε να θέτει σε κίνδυνο ζωή ή περιουσία, το Ίδρυμα δύναται να εισέρχεται στη γη στην οποία ευρίσκεται για οποιοδήποτε από τους σκοπούς που ορίζονται στο εδάφιο (1) χωρίς ειδοποίηση.

(3) Όταν οποιαδήποτε περιουσία καταστρέφεται ή ζημιώνεται κατά την άσκηση των εξουσιών που απονέμονται από το εδάφιο (1) του άρθρου αυτού, πληρώνεται αποζημίωση στον ιδιοκτήτη της η οποία, αν δεν συμφωνείται διαφορετικά μεταξύ των μερών, αποφασίζεται από δύο διαιτητές, ένας από τους οποίους διορίζεται από το Ίδρυμα και ο άλλος από τον ιδιοκτήτη.

(4) Αν οι διαιτητές που διορίζονται βάσει του εδαφίου (3) του άρθρου αυτού αποτύχουν να συμφωνήσουν για το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί στον ιδιοκτήτη το θέμα παραπέμπεται στο Διαιτητικό Δικαστήριο για τελική απόφαση.

Συμφωνίες για δικαιώματα διόδου

35. Καμιά διάταξη στο άρθρο 33-

(α) δεν επηρεάζει το δικαίωμα του Ιδρύματος να συνάπτει συμφωνία με τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο οποιασδήποτε γης για παροχή δικαιώματος διόδου για σκοπούς τοποθέτησης, εγκατάστασης, μεταφοράς ή ανέγερσης οποιασδήποτε εγκατάστασης και μηχανήματος στη γη αυτή~

(β) δεν επηρεάζει οποιαδήποτε σύμβαση που παρέχει δικαίωμα διόδου στην Κυβέρνηση που υφίσταται κατά την ημερομηνία μεταβίβασης ιδιοκτησίας και μεταβιβάζεται στο Ίδρυμα βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού.