ΜΕΡΟΣ ΙΙΙΑ Παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους κρατών μελών
Δικηγόροι, υπήκοοι κρατών μελών παρέχοντες υπηρεσίες

14Α.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόμου, δικηγόρος, υπήκοος κράτους μέλους, που είναι εγκατεστημένος και ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα σε κράτος μέλος άλλο ή της Δημοκρατίας, δύναται να παρέχει κατά περίπτωση και για συγκεκριμένη υπόθεση ή θέμα, υπηρεσίες στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.

(2) Δικηγόρος, κατά την έννοια του εδαφίου (1), νοείται κάθε πρόσωπο που δύναται να ασκεί τις επαγγελματικές του δραστηριότητες στο κράτος μέλος προέλευσης με ένα από τους ακόλουθους επαγγελματικούς τίτλους:

Αυστρία: Rechtsanwalt

Βέλγιο: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

Βουλγαρία: Αдвοκaт

Γαλλία: Avocat

Γερμανία: Rechtsanwalt

Δανία: Advokat

Ελβετία: Avocat/Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech Avvocato

Ελλάδα: Δικηγόρος

Εσθονία: Vandeadvokaat

Ιρλανδία: Barrister/Solicitor

Ισλανδία: Lögmaður

Ισπανία: Abogado

Ιταλία: Avvocato

Κάτω Χώρες: Advocaat

Κροατία: Odvjetnik/Odvjetnica

Λετονία: Zvērināts advokāts

Λιθουανία: Advokatas

Λιχτενστάϊν: Rechtsanwalt

Λουξεμβούργο: Avocat

Μάλτα: Avukat/Prokuratur Legali

Νορβηγία: Advokat

Ουγγαρία: Ügyvéd

Πολωνία: Adwokat/Radca prawny

Πορτογαλία: Advogado

Ρουμανία: Avocat

Σλοβακία: Advokát/Komerčny právnik

Σλοβενία: Odvetnik/Odvetnica

Σουηδία: Advokat

Τσεχική Δημοκρατία: Advokát

Φιλανδία: Asianajaja/Advokat

Επαγγελματικός τίτλος

14Β. Κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 14Α χρησιμοποιεί στη Δημοκρατία τον επαγγελματικό του τίτλο, στη γλώσσα ή σε μία από τις γλώσσες του κράτους μέλους προέλευσής του, με την ένδειξη της επαγγελματικής οργάνωσης στην οποία ανήκει ή του Δικαστηρίου ενώπιον του οποίου ασκεί το λειτούργημά του σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού.

Δραστηριότητες δικηγόρου υπηκόου κράτους μέλους ενώπιον των δικαστικών και δημόσιων αρχών της Δημοκρατίας

14Γ.—(1) Οι δραστηριότητες δικηγόρου υπηκόου κράτους μέλους αναφορικά με την εκπροσώπηση και υπεράσπιση πελάτη ενώπιον των δικαστικών ή των δημόσιων αρχών στη Δημοκρατία, ασκούνται, σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και πάσης φύσεως υποχρεώσεις, που προβλέπονται από τη νομοθεσία για πρόσωπα που ασκούν το δικηγορικό επάγγελμα στη Δημοκρατία.

(2) Για την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), δεν απαιτείται ως προϋπόθεση η ύπαρξη κατοικίας  του δικηγόρου αυτού στη Δημοκρατία ή η εγγραφή του στο, δυνάμει των διατάξεων του βασικού νόμου, Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα.

(3) Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), δικηγόρος υπήκοος κράτους μέλους τηρεί τις διατάξεις του βασικού νόμου και των δυνάμει αυτού ή άλλου νόμου εκδοθέντων Κανονισμών ή Διαδικαστικών Κανονισμών που διέπουν το δικηγορικό επάγγελμα, με εξαίρεση τις ρυθμίσεις που αφορούν το Ταμείο Συντάξεων Δικηγόρων, παράλληλα με τις υποχρεώσεις που του επιβάλλονται στο κράτος μέλος προέλευσης, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στην ισχύουσα νομοθεσία της Δημοκρατίας.

(4) Για την άσκηση στη Δημοκρατία δραστηριοτήτων, άλλων από εκείνες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), δικηγόρος υπήκοος κράτους μέλους εξακολουθεί να υπόκειται στους όρους και στις διατάξεις που διέπουν την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος στο κράτος μέλος προέλευσης, με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων του βασικού νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων κανονισμών ή διαδικαστικών κανονισμών που διέπουν την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος στη Δημοκρατία, ιδίως εκείνων των διατάξεων που αναφέρονται στο ασυμβίβαστο της άσκησης των δραστηριοτήτων του δικηγόρου και της άσκησης άλλων ξένων προς αυτό δραστηριοτήτων, στο επαγγελματικό απόρρητο, στην επαγγελματική δεοντολογία, στην απαγόρευση υποστήριξης από τον ίδιο δικηγόρο διαδίκων που έχουν αντίθετα συμφέροντα και στη διαφήμιση:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται μόνο εφόσον δύνανται να τηρηθούν από δικηγόρο που δεν είναι εγκατεστημένος στη Δημοκρατία και κατά το μέτρο, που η τήρησή τους στη Δημοκρατία, δικαιολογείται αντικειμενικά για την εξασφάλιση της ορθής άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, της επαγγελματικής αξιοπρέπειας και της τήρησης των διατάξεων περί ασυμβιβάστου.

Εμφάνιση δικηγόρου υπηκόου κράτους μέλους ενώπιον δικαστηρίου

14Δ.—(1) Δικηγόρος υπήκοος κράτους μέλους, που παρέχει τις υπηρεσίες του στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, για την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση πελάτη ενώπιον δικαστηρίου ενεργεί, κατόπιν συμφωνίας, μαζί με δικηγόρο που ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα στη Δημοκρατία και που δικαιούται να εμφανίζεται ενώπιον του δικαστηρίου, το οποίο επιλαμβάνεται της υπόθεσης.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) προσκομίζονται στο Νομικό Συμβούλιο είτε από τον ίδιο το δικηγόρο υπήκοο  κράτους μέλους είτε από το δικηγόρο με τον οποίο αυτός ενεργεί—

(i) Έγγραφα δηλωτικά της ιδιότητάς του, δέκα μέρες τουλάχιστο πριν από την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας·

(ii) πληροφορίες σχετικές με τις υπηρεσίες που θα προσφέρει στη Δημοκρατία, την πιθανή διάρκειά τους, τη διεύθυνσή του, το Δικηγορικό Σύλλογο του κράτους μέλους προέλευσης, το όνομα και τη διεύθυνση του    δικηγόρου με τον οποίο θα συμπράξει· και

(iii) δήλωση μη ασυμβιβάστου ή πειθαρχικών ποινών σε βάρος του.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), δικηγόρος υπήκοος, κράτους μέλους υποχρεούται να προσκομίσει στον Πρόεδρο του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου θα εμφανιστεί, βεβαίωση ότι έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (2).

Υποχρέωση προσκόμισης δηλωτικών στοιχείων και για παροχή υπηρεσιών ενώπιον δημοσίων αρχών

14Ε. Η υποχρέωση προσκόμισης των στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 14Δ, υπάρχει και στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας αρχής ή άλλου δημόσιου οργάνου.

Τήρηση ειδικού μητρώου

14ΣΤ.—(1) Ο Αρχιπρωτοκολλητής τηρεί ειδικό βιβλίο-μητρώο στο οποίο καταγράφονται οι δικηγόροι υπήκοοι κρατών μελών που παρέχουν υπηρεσίες στη Δημοκρατία δυνάμει του παρόντος Μέρους, το οποίο ονομάζεται Μητρώο των Δικηγόρων Κρατών Μελών που Παρέχουν Υπηρεσίες.

(2) Εάν από τα στοιχεία του Μητρώου που αναφέρεται στο εδάφιο (1), προκύπτει συστηματική, μέσα στον ίδιο χρόνο, παροχή υπηρεσιών στη Δημοκρατία, κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, δικηγόρο δήλωση, σύμφωνα με την οποία η περίπτωση του υπόκειται στη ρύθμιση του δικαιώματος εγκατάστασης.

Πειθαρχία

14Ζ.—(1) Η μη συμμόρφωση δικηγόρου υπηκόου κράτους μέλους προς τις υποχρεώσεις που προβλέπονται δυνάμει του παρόντος Μέρους, υπόκειται στις διατάξεις του Μέρους IV του βασικού νόμου και του περί Δικηγόρων (Εφέσεις εις Πειθαρχικός Υποθέσεις) Διαδικαστικού Κανονισμού:

Νοείται ότι, οι πειθαρχικές ποινές της διαγραφής του ονόματος του δικηγόρου από το Μητρώο των Δικηγόρων ή της αναστολής της άδειας άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, που προνοούνται στο άρθρο 17 του βασικού νόμου, λογίζονται και νοούνται ως ποινές προσωρινής ή οριστικής απαγόρευσης παροχής υπηρεσιών του δικηγόρου υπηκόου κράτους μέλους στη Δημοκρατία.

(2) Το δυνάμει του άρθρου 16 του βασικού νόμου Πειθαρχικό Συμβούλιο, δύναται να ζητήσει κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετικά με το δικηγόρο υπήκοο κράτους μέλους, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες στη Δημοκρατία, από την αντίστοιχη αρμόδια αρχή του κράτους προέλευσης και ενημερώνει την αρχή αυτή για κάθε απόφαση που λαμβάνει χωρίς να θίγεται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των παρεχόμενων πληροφοριών.