Πειθαρχία

14Ζ.—(1) Η μη συμμόρφωση δικηγόρου υπηκόου κράτους μέλους προς τις υποχρεώσεις που προβλέπονται δυνάμει του παρόντος Μέρους, υπόκειται στις διατάξεις του Μέρους IV του βασικού νόμου και του περί Δικηγόρων (Εφέσεις εις Πειθαρχικός Υποθέσεις) Διαδικαστικού Κανονισμού:

Νοείται ότι, οι πειθαρχικές ποινές της διαγραφής του ονόματος του δικηγόρου από το Μητρώο των Δικηγόρων ή της αναστολής της άδειας άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, που προνοούνται στο άρθρο 17 του βασικού νόμου, λογίζονται και νοούνται ως ποινές προσωρινής ή οριστικής απαγόρευσης παροχής υπηρεσιών του δικηγόρου υπηκόου κράτους μέλους στη Δημοκρατία.

(2) Το δυνάμει του άρθρου 16 του βασικού νόμου Πειθαρχικό Συμβούλιο, δύναται να ζητήσει κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετικά με το δικηγόρο υπήκοο κράτους μέλους, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες στη Δημοκρατία, από την αντίστοιχη αρμόδια αρχή του κράτους προέλευσης και ενημερώνει την αρχή αυτή για κάθε απόφαση που λαμβάνει χωρίς να θίγεται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των παρεχόμενων πληροφοριών.