Πεδίο εφαρμογής

14Η. Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται στους δικηγόρους, υπηκόους κρατών μελών που ασκούν το επάγγελμα ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως έμμισθοι σε δικηγορικό γραφείο στο κράτος μέλος καταγωγής.