Τήρηση ειδικού μητρώου

14ΣΤ.—(1) Ο Αρχιπρωτοκολλητής τηρεί ειδικό βιβλίο-μητρώο στο οποίο καταγράφονται οι δικηγόροι υπήκοοι κρατών μελών που παρέχουν υπηρεσίες στη Δημοκρατία δυνάμει του παρόντος Μέρους, το οποίο ονομάζεται Μητρώο των Δικηγόρων Κρατών Μελών που Παρέχουν Υπηρεσίες.

(2) Εάν από τα στοιχεία του Μητρώου που αναφέρεται στο εδάφιο (1), προκύπτει συστηματική, μέσα στον ίδιο χρόνο, παροχή υπηρεσιών στη Δημοκρατία, κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, δικηγόρο δήλωση, σύμφωνα με την οποία η περίπτωση του υπόκειται στη ρύθμιση του δικαιώματος εγκατάστασης.