Υποχρέωση προσκόμισης δηλωτικών στοιχείων και για παροχή υπηρεσιών ενώπιον δημοσίων αρχών

14Ε. Η υποχρέωση προσκόμισης των στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 14Δ, υπάρχει και στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας αρχής ή άλλου δημόσιου οργάνου.