Εμφάνιση δικηγόρου υπηκόου κράτους μέλους ενώπιον δικαστηρίου

14Δ.—(1) Δικηγόρος υπήκοος κράτους μέλους, που παρέχει τις υπηρεσίες του στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, για την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση πελάτη ενώπιον δικαστηρίου ενεργεί, κατόπιν συμφωνίας, μαζί με δικηγόρο που ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα στη Δημοκρατία και που δικαιούται να εμφανίζεται ενώπιον του δικαστηρίου, το οποίο επιλαμβάνεται της υπόθεσης.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) προσκομίζονται στο Νομικό Συμβούλιο είτε από τον ίδιο το δικηγόρο υπήκοο  κράτους μέλους είτε από το δικηγόρο με τον οποίο αυτός ενεργεί—

(i) Έγγραφα δηλωτικά της ιδιότητάς του, δέκα μέρες τουλάχιστο πριν από την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας·

(ii) πληροφορίες σχετικές με τις υπηρεσίες που θα προσφέρει στη Δημοκρατία, την πιθανή διάρκειά τους, τη διεύθυνσή του, το Δικηγορικό Σύλλογο του κράτους μέλους προέλευσης, το όνομα και τη διεύθυνση του    δικηγόρου με τον οποίο θα συμπράξει· και

(iii) δήλωση μη ασυμβιβάστου ή πειθαρχικών ποινών σε βάρος του.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), δικηγόρος υπήκοος, κράτους μέλους υποχρεούται να προσκομίσει στον Πρόεδρο του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου θα εμφανιστεί, βεβαίωση ότι έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (2).