Δραστηριότητες δικηγόρου υπηκόου κράτους μέλους ενώπιον των δικαστικών και δημόσιων αρχών της Δημοκρατίας

14Γ.—(1) Οι δραστηριότητες δικηγόρου υπηκόου κράτους μέλους αναφορικά με την εκπροσώπηση και υπεράσπιση πελάτη ενώπιον των δικαστικών ή των δημόσιων αρχών στη Δημοκρατία, ασκούνται, σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και πάσης φύσεως υποχρεώσεις, που προβλέπονται από τη νομοθεσία για πρόσωπα που ασκούν το δικηγορικό επάγγελμα στη Δημοκρατία.

(2) Για την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), δεν απαιτείται ως προϋπόθεση η ύπαρξη κατοικίας  του δικηγόρου αυτού στη Δημοκρατία ή η εγγραφή του στο, δυνάμει των διατάξεων του βασικού νόμου, Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα.

(3) Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), δικηγόρος υπήκοος κράτους μέλους τηρεί τις διατάξεις του βασικού νόμου και των δυνάμει αυτού ή άλλου νόμου εκδοθέντων Κανονισμών ή Διαδικαστικών Κανονισμών που διέπουν το δικηγορικό επάγγελμα, με εξαίρεση τις ρυθμίσεις που αφορούν το Ταμείο Συντάξεων Δικηγόρων, παράλληλα με τις υποχρεώσεις που του επιβάλλονται στο κράτος μέλος προέλευσης, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στην ισχύουσα νομοθεσία της Δημοκρατίας.

(4) Για την άσκηση στη Δημοκρατία δραστηριοτήτων, άλλων από εκείνες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), δικηγόρος υπήκοος κράτους μέλους εξακολουθεί να υπόκειται στους όρους και στις διατάξεις που διέπουν την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος στο κράτος μέλος προέλευσης, με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων του βασικού νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων κανονισμών ή διαδικαστικών κανονισμών που διέπουν την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος στη Δημοκρατία, ιδίως εκείνων των διατάξεων που αναφέρονται στο ασυμβίβαστο της άσκησης των δραστηριοτήτων του δικηγόρου και της άσκησης άλλων ξένων προς αυτό δραστηριοτήτων, στο επαγγελματικό απόρρητο, στην επαγγελματική δεοντολογία, στην απαγόρευση υποστήριξης από τον ίδιο δικηγόρο διαδίκων που έχουν αντίθετα συμφέροντα και στη διαφήμιση:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται μόνο εφόσον δύνανται να τηρηθούν από δικηγόρο που δεν είναι εγκατεστημένος στη Δημοκρατία και κατά το μέτρο, που η τήρησή τους στη Δημοκρατία, δικαιολογείται αντικειμενικά για την εξασφάλιση της ορθής άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, της επαγγελματικής αξιοπρέπειας και της τήρησης των διατάξεων περί ασυμβιβάστου.