Επαγγελματικός τίτλος

14Β. Κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 14Α χρησιμοποιεί στη Δημοκρατία τον επαγγελματικό του τίτλο, στη γλώσσα ή σε μία από τις γλώσσες του κράτους μέλους προέλευσής του, με την ένδειξη της επαγγελματικής οργάνωσης στην οποία ανήκει ή του Δικαστηρίου ενώπιον του οποίου ασκεί το λειτούργημά του σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού.