Προοίμιο

Επειδή ο αιδεσιμώτατος Φράνκα ΤΟΡΒΑΣ Νιούχαμ, αξιωματικός του πιο Διακεκριμένου Τάγματος της Αγγλικής Αυτοκρατορίας, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στις Τέχνες, Επίτιμος Εφημέριος του Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου, Ιερουσαλήμ, (στο Νόμο αυτό καλουμένου "ο Δωρητής", έκφραση η οποία, όταν το επιτρέπει το κείμενο, περιλαμβάνει τους κληρονόμους του, εκτελεστές, διαχειριστές και εκδοχείς) ίδρυσε κατά το έτος 1900 στη Λευκωσία εκπαιδευτικό ίδρυμα γνωστό ως η Αγγλική Σχολή (στο Νόμο αυτό καλουμένου "η Αγγλική Σχολή") •

Και επειδή ο Δωρητής έχει συντηρήσει και διαχειριστεί με δικά του έξοδα και δαπάνες την Αγγλική Σχολή από την ημερομηνία της ίδρυσης της και την έχει προικίσει με περιουσία σημαντικής αξίας-

Και επειδή με Συμφωνία ημερομηνίας 12 Μαΐου, 1930, (στο Νόμο αυτό καλούμενης "Η Συμφωνία"), συμφωνήθηκε με αποτέλεσμα τα πιο κάτω, δηλαδή-

(α) Ότι έναντι του ποσού των έξι χιλιάδων λιρών που θα πληρωθεί στο Δωρητή από Συμβούλιο Επιτρόπων που αναφέρεται σε αυτή (στον παρόντα Νόμο καλουμένου "το Συμβούλιο"), ο Δωρητής θα παραχωρήσει και μεταβιβάσει στο Συμβούλιο όλη την ακίνητη περιουσία που περιγράφεται στη Συμφωνία.

(β) Ότι ο Δωρητής, με την πληρωμή του πιο πάνω ποσού των έξι χιλιάδων λιρών, θα παραδώσει στο Συμβούλιο όλη την κινητή περιουσία που αποτελεί τα έπιπλα και τον εξοπλισμό της Αγγλικής Σχολής.

(γ) Ότι, με την πληρωμή του πιο πάνω ποσού των έξι χιλιάδων λιρών, το Συμβούλιο θα αναλάβει τη διεύθυνση και έλεγχο της Αγγλικής Σχολής και θα διευθύνει και ελέγχει αυτή με τον τρόπο που καθορίζεται στη Συμφωνία.

Και επειδή η ακίνητη περιουσία που περιγράφεται στη Συμφωνία έχει μεταβιβασθεί και τώρα κατέχεται από το Συμβούλιο•

Και επειδή από το πιο πάνω ποσό των έξι χιλιάδων λιρών, ποσό τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων λιρών έχει πληρωθεί στο Δωρητή από το Συμβούλιο•

Και επειδή ο Δωρητής και το Συμβούλιο επιθυμούν να θέσουν την Αγγλική Σχολή σε πιο μόνιμη βάση προς όφελος της νεολαίας της Δημοκρατίας•

Και επειδή το Υπουργικό Συμβούλιο έχει πληρώσει στο Δωρητή το ποσό των χιλίων και πεντακοσίων λιρών που αποτελεί το υπόλοιπο του πιο πάνω ποσού των έξι χιλιάδων λιρών που οφείλεται στον Δωρητή •

Και επειδή ο Δωρητής, το Συμβούλιο και το Υπουργικό Συμβούλιο έχουν συμφωνήσει όπως η πιο πάνω κινητή και ακίνητη περιουσία και η διεύθυνση και ο έλεγχος της Αγγλικής Σχολής θα περιέλθουν στο Υπουργικό Συμβούλιο•

Και επειδή εγέρθηκαν αμφιβολίες σχετικά με τον κατάλληλο τρόπο παραχώρησης της πιο πάνω κινητής και ακίνητης περιουσίας και την διεύθυνση και έλεγχο της Αγγλικής Σχολής στο Υπουργικό Συμβούλιο•

 

Γι' αυτό θεσπίζονται:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αγγλικής Σχολής (Διεύθυνση και Έλεγχος) Νόμος.

Παραχώρηση ακίνητης περιουσίας στο Υπουργικό Συμβούλιο

2.-(1) Η ιδιοκτησία της ακίνητης περιουσίας που τώρα εξακολουθεί να είναι εγγεγραμμένη στο όνομα του Συμβουλίου δυνάμει δύο Πιστοποιητικών Εγγραφής με αριθμούς 510 και 606, και με ημερομηνία 15 Νοεμβρίου, 1930, διά του παρόντος περιέρχεται στο Υπουργικό Συμβούλιο, και ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας διά του παρόντος εξουσιοδοτείται να εγγράψει την πιο πάνω ακίνητη περιουσία στο όνομα του Υπουργικού Συμβουλίου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 5, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε μετά την εγγραφή αυτής στο όνομα του, να πωλήσει, ανταλλάξει ή με άλλο τρόπο διαθέσει την πιο πάνω ακίνητη περιουσία ή οποιοδήποτε μέρος αυτής.

Εκχώρηση κινητής περιουσίας στο Υπουργικό Συμβούλιο και απόκτηση της Αγγλικής Σχολής

3.-(1) Εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της γνωστοποίησης προς το Δωρητή από ή εκ μέρους του Υπουργικού Συμβουλίου, που δεν είναι αργότερα από την 1ην Αυγούστου 1936, ο Δωρητής θα εκχωρήσει και παραδώσει στο Υπουργικό Συμβούλιο όλη την κινητή περιουσία που αποτελεί τα έπιπλα και εξοπλισμό της Αγγλικής Σχολής κατά την ημερομηνία της γνωστοποίησης, οπότε το Υπουργικό Συμβούλιο-

(α) Θα αναλάβει και θα συνεχίσει να λειτουργεί την Αγγλική Σχολή ως σχολείο με την παρούσα του μορφή ή με τέτοια άλλη μορφή ως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε από καιρό σε καιρό καθορίσει:

Νοείται ότι-

(i) το βασικό μέσο διδασκαλίας στο σχολείο θα είναι τα Αγγλικά

(ii) ο χαρακτήρας της σχολής θα είναι Χριστιανικός αλλά μη δογματικός και όλοι οι μαθητές (περιλαμβανομένων Μουσουλμάνων) θα έχουν διευκολύνσεις ως προς την άσκηση της δικής τους θρησκείας.

(β) Θα διευθύνει και ελέγχει την Αγγλική Σχολή όπως καθορίζεται στο άρθρο 4.

(2) Ενώ εκκρεμεί η εκχώρηση και παράδοση της κινητής περιουσίας στο Υπουργικό Συμβούλιο όπως προνοείται στο εδάφιο (1), ο Δωρητής θα εξακολουθήσει να λειτουργεί την Αγγλική Σχολή όπως άλλοτε και θα είναι υπεύθυνος για την διεύθυνση και συντήρηση της.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 5, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε μετά την εκχώρηση και παράδοση της να πωλήσει, ανταλλάξει ή με άλλο τρόπο διαθέσει την πιο πάνω κινητή περιουσία ή οποιοδήποτε μέρος αυτής.

Διοικητικό Συμβούλιο

4.-(1) Η Αγγλική Σχολή, είτε με την παρούσα μορφή της είτε με τέτοια μορφή που δυνατό να καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο βάσει των διατάξεων της υποπαραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 3 διευθύνεται και ελέγχεται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον εκάστοτε Αντιπρόσωπο του Βρεττανικού Συμβουλίου στην Κύπρο ή στην απουσία του ή στην ανικανότητα του, από τον αναπληρωτή του, ως μέλος λόγω αξιώματος και δέκα άλλα μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο (τα οποία στο εξής θα αναφέρονται ως "τα διοριζόμενα μέλη"). Το Υπουργικό Συμβούλιο θα διορίζει ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως Πρόεδρο του.

Νοείται ότι όχι λιγότερα από δύο από τα διοριζόμενα μέλη θα είναι πρώην μαθητές της Αγγλικής Σχολής και όχι λιγότερα από δύο από τα διοριζόμενα μέλη θα είναι γονείς μαθητών που φοιτούν στη σχολή.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε να τερματίσει τον διορισμό του Προέδρου ή οποιουδήποτε διοριζόμενου μέλους.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται λόγω θανάτου, παραίτησης, αφυπηρέτησης ή τερματισμού του διορισμού οποιουδήποτε διοριζόμενου μέλους να διορίσει άλλο ικανό και κατάλληλο πρόσωπο για να πληρώσει την κενή θέση.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται σε περίπτωση ασθένειας ή απουσίας από την Κύπρο οποιουδήποτε διοριζόμενου μέλους να διορίσει ικανό και κατάλληλο πρόσωπο στη θέση τέτοιου μέλους μέχρις ότου το μέλος αυτό αναλάβει πάλι τα καθήκοντα του.

(5) Το Διοικητικό Συμβούλιο διευθύνει και ελέγχει την Αγγλική Σχολή και οποιαδήποτε περιουσία της.

(6) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται για σκοπούς τέτοιας διεύθυνσης και ελέγχου, σε οποιοδήποτε χρόνο και με τη συγκατάθεση του Υπουργικού Συμβουλίου να δανειστεί προσωρινά από την Τράπεζα στην οποία τηρείται ο λογαριασμός του Διοικητικού Συμβουλίου, οποιαδήποτε χρήματα που δεν υπερβαίνουν το είκοσι τοις εκατό των υπολογισθέντων εσόδων του Διοικητικού Συμβουλίου, για την περίοδο κατά την οποία γίνονται οι τρέχοντες προϋπολογισμοί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το ποσό που δανείστηκε με τον τρόπο αυτό θα αποπληρωθεί από τα έσοδα του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια τέτοιας περιόδου.

(7) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ενάγει και ενάγεται μέσω του Προέδρου του.

(8) Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα υπέχει οποιαδήποτε προσωπική ευθύνη για οποιαδήποτε πράξη που έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού.

(9) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ενεργεί ανεξάρτητα από οποιαδήποτε κενή θέση μεταξύ των μελών του.

(10) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου αυτού και ειδικότερα αλλά χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των πιο πάνω δύναται να εκδίδει κανονισμούς για-

(α) ρύθμιση της διαδικασίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) τον διορισμό, αμοιβή και όρους εργοδότησης του προσωπικού και την απόλυση του προσωπικού.

(γ) την πρόνοια για φιλοδωρήματα ή άλλα ωφελήματα του προσωπικού.

(δ) την τήρηση και έλεγχο των λογαριασμών της Αγγλικής Σχολής.

(ε) την επένδυση χρημάτων από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(στ) την πρόνοια για τη χορήγηση τέτοιων υποτροφιών, βοηθημάτων σπουδών ή βραβείων προς όφελος της Αγγλικής Σχολής όπως το Διοικητικό Συμβούλιο δυνατό να θεωρήσει σκόπιμο.

(ζ) γενικά για τη διεύθυνση και έλεγχο της Αγγλικής Σχολής.

Εξουσία για κλείσιμο της Αγγλικής Σχολής

5.-(1) Αν οποτεδήποτε μετά που το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναλάβει τη διεύθυνση και έλεγχο της Αγγλικής Σχολής το Υπουργικό Συμβούλιο με τη συμβουλή του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρήσει ότι δεν είναι πλέον ανάγκη για την Αγγλική Σχολή να εξακολουθήσει να λειτουργεί ως Σχολή, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με έγγραφο που φέρει την υπογραφή του να διατάξει όπως κλείσει η Αγγλική Σχολή και μετά από αυτό θα πρέπει να κλείσει. (2) Με το κλείσιμο της Αγγλικής Σχολής όπως προνοείται στο εδάφιο (1) το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με έγγραφο που φέρει την υπογραφή του να δώσει οδηγίες-

(α) Όπως τέτοιο μέρος της ακίνητης και κινήτης περιουσίας που αναφέρεται στα άρθρα 2 και 3 που δυνατό να παραμένει αδιάθετο κατά την ημερομηνία κλεισίματος, χρησιμοποιηθεί για τέτοιο σκοπό που θα είναι προς όφελος της νεολαίας της Δημοκρατίας όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό να αποφασίσει, ή να πωληθεί και οι εισπράξεις από αυτό να χρησιμοποιηθούν για τέτοιο σκοπό που αναφέρεται πιο πάνω και με τέτοιο τρόπο όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό να αποφασίσει.

(β) Όπως οι εισπράξεις του μέρους αυτού της πιο πάνω ακίνητης και κινητής περιουσίας που δυνατό να διατέθηκαν πριν από την ημερομηνία κλεισίματος χρησιμοποιηθούν κατά τον ίδιο τρόπο.