Εκχώρηση κινητής περιουσίας στο Υπουργικό Συμβούλιο και απόκτηση της Αγγλικής Σχολής

3.-(1) Εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της γνωστοποίησης προς το Δωρητή από ή εκ μέρους του Υπουργικού Συμβουλίου, που δεν είναι αργότερα από την 1ην Αυγούστου 1936, ο Δωρητής θα εκχωρήσει και παραδώσει στο Υπουργικό Συμβούλιο όλη την κινητή περιουσία που αποτελεί τα έπιπλα και εξοπλισμό της Αγγλικής Σχολής κατά την ημερομηνία της γνωστοποίησης, οπότε το Υπουργικό Συμβούλιο-

(α) Θα αναλάβει και θα συνεχίσει να λειτουργεί την Αγγλική Σχολή ως σχολείο με την παρούσα του μορφή ή με τέτοια άλλη μορφή ως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε από καιρό σε καιρό καθορίσει:

Νοείται ότι-

(i) το βασικό μέσο διδασκαλίας στο σχολείο θα είναι τα Αγγλικά

(ii) ο χαρακτήρας της σχολής θα είναι Χριστιανικός αλλά μη δογματικός και όλοι οι μαθητές (περιλαμβανομένων Μουσουλμάνων) θα έχουν διευκολύνσεις ως προς την άσκηση της δικής τους θρησκείας.

(β) Θα διευθύνει και ελέγχει την Αγγλική Σχολή όπως καθορίζεται στο άρθρο 4.

(2) Ενώ εκκρεμεί η εκχώρηση και παράδοση της κινητής περιουσίας στο Υπουργικό Συμβούλιο όπως προνοείται στο εδάφιο (1), ο Δωρητής θα εξακολουθήσει να λειτουργεί την Αγγλική Σχολή όπως άλλοτε και θα είναι υπεύθυνος για την διεύθυνση και συντήρηση της.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 5, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε μετά την εκχώρηση και παράδοση της να πωλήσει, ανταλλάξει ή με άλλο τρόπο διαθέσει την πιο πάνω κινητή περιουσία ή οποιοδήποτε μέρος αυτής.