Διοικητικό Συμβούλιο

4.-(1) Η Αγγλική Σχολή, είτε με την παρούσα μορφή της είτε με τέτοια μορφή που δυνατό να καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο βάσει των διατάξεων της υποπαραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 3 διευθύνεται και ελέγχεται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον εκάστοτε Αντιπρόσωπο του Βρεττανικού Συμβουλίου στην Κύπρο ή στην απουσία του ή στην ανικανότητα του, από τον αναπληρωτή του, ως μέλος λόγω αξιώματος και δέκα άλλα μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο (τα οποία στο εξής θα αναφέρονται ως "τα διοριζόμενα μέλη"). Το Υπουργικό Συμβούλιο θα διορίζει ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως Πρόεδρο του.

Νοείται ότι όχι λιγότερα από δύο από τα διοριζόμενα μέλη θα είναι πρώην μαθητές της Αγγλικής Σχολής και όχι λιγότερα από δύο από τα διοριζόμενα μέλη θα είναι γονείς μαθητών που φοιτούν στη σχολή.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε να τερματίσει τον διορισμό του Προέδρου ή οποιουδήποτε διοριζόμενου μέλους.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται λόγω θανάτου, παραίτησης, αφυπηρέτησης ή τερματισμού του διορισμού οποιουδήποτε διοριζόμενου μέλους να διορίσει άλλο ικανό και κατάλληλο πρόσωπο για να πληρώσει την κενή θέση.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται σε περίπτωση ασθένειας ή απουσίας από την Κύπρο οποιουδήποτε διοριζόμενου μέλους να διορίσει ικανό και κατάλληλο πρόσωπο στη θέση τέτοιου μέλους μέχρις ότου το μέλος αυτό αναλάβει πάλι τα καθήκοντα του.

(5) Το Διοικητικό Συμβούλιο διευθύνει και ελέγχει την Αγγλική Σχολή και οποιαδήποτε περιουσία της.

(6) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται για σκοπούς τέτοιας διεύθυνσης και ελέγχου, σε οποιοδήποτε χρόνο και με τη συγκατάθεση του Υπουργικού Συμβουλίου να δανειστεί προσωρινά από την Τράπεζα στην οποία τηρείται ο λογαριασμός του Διοικητικού Συμβουλίου, οποιαδήποτε χρήματα που δεν υπερβαίνουν το είκοσι τοις εκατό των υπολογισθέντων εσόδων του Διοικητικού Συμβουλίου, για την περίοδο κατά την οποία γίνονται οι τρέχοντες προϋπολογισμοί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το ποσό που δανείστηκε με τον τρόπο αυτό θα αποπληρωθεί από τα έσοδα του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια τέτοιας περιόδου.

(7) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ενάγει και ενάγεται μέσω του Προέδρου του.

(8) Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα υπέχει οποιαδήποτε προσωπική ευθύνη για οποιαδήποτε πράξη που έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού.

(9) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ενεργεί ανεξάρτητα από οποιαδήποτε κενή θέση μεταξύ των μελών του.

(10) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου αυτού και ειδικότερα αλλά χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των πιο πάνω δύναται να εκδίδει κανονισμούς για-

(α) ρύθμιση της διαδικασίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) τον διορισμό, αμοιβή και όρους εργοδότησης του προσωπικού και την απόλυση του προσωπικού.

(γ) την πρόνοια για φιλοδωρήματα ή άλλα ωφελήματα του προσωπικού.

(δ) την τήρηση και έλεγχο των λογαριασμών της Αγγλικής Σχολής.

(ε) την επένδυση χρημάτων από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(στ) την πρόνοια για τη χορήγηση τέτοιων υποτροφιών, βοηθημάτων σπουδών ή βραβείων προς όφελος της Αγγλικής Σχολής όπως το Διοικητικό Συμβούλιο δυνατό να θεωρήσει σκόπιμο.

(ζ) γενικά για τη διεύθυνση και έλεγχο της Αγγλικής Σχολής.