Εξουσία για κλείσιμο της Αγγλικής Σχολής

5.-(1) Αν οποτεδήποτε μετά που το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναλάβει τη διεύθυνση και έλεγχο της Αγγλικής Σχολής το Υπουργικό Συμβούλιο με τη συμβουλή του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρήσει ότι δεν είναι πλέον ανάγκη για την Αγγλική Σχολή να εξακολουθήσει να λειτουργεί ως Σχολή, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με έγγραφο που φέρει την υπογραφή του να διατάξει όπως κλείσει η Αγγλική Σχολή και μετά από αυτό θα πρέπει να κλείσει. (2) Με το κλείσιμο της Αγγλικής Σχολής όπως προνοείται στο εδάφιο (1) το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με έγγραφο που φέρει την υπογραφή του να δώσει οδηγίες-

(α) Όπως τέτοιο μέρος της ακίνητης και κινήτης περιουσίας που αναφέρεται στα άρθρα 2 και 3 που δυνατό να παραμένει αδιάθετο κατά την ημερομηνία κλεισίματος, χρησιμοποιηθεί για τέτοιο σκοπό που θα είναι προς όφελος της νεολαίας της Δημοκρατίας όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό να αποφασίσει, ή να πωληθεί και οι εισπράξεις από αυτό να χρησιμοποιηθούν για τέτοιο σκοπό που αναφέρεται πιο πάνω και με τέτοιο τρόπο όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό να αποφασίσει.

(β) Όπως οι εισπράξεις του μέρους αυτού της πιο πάνω ακίνητης και κινητής περιουσίας που δυνατό να διατέθηκαν πριν από την ημερομηνία κλεισίματος χρησιμοποιηθούν κατά τον ίδιο τρόπο.