Παραχώρηση ακίνητης περιουσίας στο Υπουργικό Συμβούλιο

2.-(1) Η ιδιοκτησία της ακίνητης περιουσίας που τώρα εξακολουθεί να είναι εγγεγραμμένη στο όνομα του Συμβουλίου δυνάμει δύο Πιστοποιητικών Εγγραφής με αριθμούς 510 και 606, και με ημερομηνία 15 Νοεμβρίου, 1930, διά του παρόντος περιέρχεται στο Υπουργικό Συμβούλιο, και ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας διά του παρόντος εξουσιοδοτείται να εγγράψει την πιο πάνω ακίνητη περιουσία στο όνομα του Υπουργικού Συμβουλίου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 5, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε μετά την εγγραφή αυτής στο όνομα του, να πωλήσει, ανταλλάξει ή με άλλο τρόπο διαθέσει την πιο πάνω ακίνητη περιουσία ή οποιοδήποτε μέρος αυτής.