Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αγγλικής Σχολής (Διεύθυνση και Έλεγχος) Νόμος.