Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πρόληψης Διαφθοράς Νόμος.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

“αντιπαροχή” περιλαμβάνει αντιπαροχή αξίας οποιουδήποτε είδους.

“αντιπρόσωπος” περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο που εργοδοτείται ή ενεργεί για άλλο και οποιοδήποτε πρόσωπο που υπηρετεί τη Δημοκρατία ή οποιοδήποτε δημόσιο οργανισμό ή οποιονδήποτε αλλοδαπό δημόσιο υπάλληλο ή υπάλληλο διεθνούς οργανισμού.

“δημόσιος οργανισμός” περιλαμβάνει τοπικές και δημόσιες αρχές κάθε περιγραφής.

“προϊστάμενος” περιλαμβάνει εργοδότη.

Ποινή για συναλλαγές με αντιπροσώπους οι οποίες υποδηλώνουν διαφθορά

3. Αν-

(α) οποιοσδήποτε αντιπρόσωπος άμεσα ή έμμεσα δέχεται ή λαμβάνει ή συμφωνεί να δεχτεί ή ζητά ή αποπειράται να λάβει από οποιοδήποτε πρόσωπο, κατά τρόπο που υποδηλώνει διαφθορά, για τον εαυτό του ή για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, οποιοδήποτε δώρο, ή αντιπαροχή ως κίνητρο ή αμοιβή για την τέλεση ή αποχή από τέλεση οποιασδήποτε πράξης, ή για την τέλεση ή αποχή από τέλεση οποιασδήποτε πράξης που έλαβε χώρα μετά τη θέσπιση του Νόμου αυτού, η οποία αφορά υποθέσεις ή εργασίες του προϊσταμένου του, ή για την επίδειξη ή αποχή από επίδειξη εύνοιας ή δυσμένειας σε οποιοδήποτε πρόσωπο σχετικά με τις υποθέσεις ή εργασίες του προϊσταμένου του ή

(β) οποιοδήποτε πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα δίνει ή συμφωνεί να δώσει ή υπόσχεται ή προσφέρει ή αποπειράται να δώσει, κατά τρόπο που υποδηλώνει διαφθορά, για τον εαυτό του ή για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, οποιαδήποτε δώρα ή αντιπαροχή σε οποιοδήποτε αντιπρόσωπο ως κίνητρο ή αμοιβή για την τέλεση ή αποχή από τέλεση οποιασδήποτε πράξης, ή για την τέλεση, ή αποχή από τέλεση οποιασδήποτε πράξης που έλαβε χώρα μετά την θέσπιση του Νόμου αυτού, η οποία αφορά τις υποθέσεις ή εργασίες του προϊσταμένου του, ή για την επίδειξη ή αποχή από επίδειξη εύνοιας ή δυσμένειας σε οποιοδήποτε πρόσωπο σχετικά με τις υποθέσεις ή εργασίες του προϊσταμένου του ή

(γ) οποιοδήποτε πρόσωπο εν γνώσει του δίνει σε οποιοδήποτε αντιπρόσωπο, ή αν οποιοσδήποτε αντιπρόσωπος εν γνώσει του χρησιμοποιεί, με πρόθεση να εξαπατήσει τον προϊστάμενο του, οποιαδήποτε απόδειξη, λογαριασμό, ή άλλο έγγραφο σε σχέση με το οποίο ο προϊστάμενος έχει συμφέρον, και το οποίο περιέχει οποιαδήποτε δήλωση η οποία είναι ψευδής ή παραπλανητική ή ελλειπής σε οποιαδήποτε ουσιαστική λεπτομέρεια, και το οποίο γνωρίζει ότι προορίζεται για να παραπλανήσει τον προϊστάμενο,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα επτά έτη, ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000), ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου.

Αύξηση ποινής σε ειδικές περιπτώσεις

4. Πρόσωπο που καταδικάζεται για αδίκημα βάσει του προηγούμενου άρθρου, όταν το θέμα ή συναλλαγή αναφορικά με την οποία διαπράχθηκε το αδίκημα ήταν σύμβαση ή πρόταση για σύμβαση με τη Δημοκρατία ή οποιοδήποτε Κυβερνητικό Τμήμα ή οποιοδήποτε δημόσιο οργανισμό ή υπεργολαβία για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που περιέχεται στη σύμβαση αυτή, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα επτά έτη, ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου.

Τεκμήριο διαφθοράς σε ορισμένες περιπτώσεις

5. Όταν σε οποιαδήποτε διαδικασία εναντίον προσώπου για αδίκημα βάσει του Νόμου αυτού, αποδεικνύεται ότι οποιαδήποτε χρήματα, δώρο ή άλλη αντιπαροχή πληρώθηκε, ή δόθηκε σε, ή λήφθηκε από πρόσωπο που ευρίσκεται στην υπηρεσία της Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε Κυβερνητικού Τμήματος ή δημόσιου οργανισμού από πρόσωπο ή από αντιπρόσωπο προσώπου που έχει ή επιδιώκει να συνάψει σύμβαση με τη Δημοκρατία ή οποιοδήποτε Κυβερνητικό Τμήμα ή δημόσιο οργανισμό, τα χρήματα, δώρο ή αντιπαροχή θεωρούνται ότι πληρώθηκαν ή δόθηκαν και λήφθηκαν κατά τρόπο που υποδηλώνει διαφθορά ως προτροπή ή αμοιβή κατά τον τρόπο που αναφέρεται στο Νόμο αυτό, εκτός αν αποδειχτεί το αντίθετο.

Διώξεις

6. Δεν εγείρεται δίωξη για αδίκημα βάσει του Νόμου αυτού χωρίς τη συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα.

Επιφύλαξη

7. Καμιά από τις διατάξεις που περιέχονται στο Νόμο αυτό δεν θεωρείται ότι επηρεάζει τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου που ισχύει επί του παρόντος στην Κύπρο.