Αύξηση ποινής σε ειδικές περιπτώσεις

4. Πρόσωπο που καταδικάζεται για αδίκημα βάσει του προηγούμενου άρθρου, όταν το θέμα ή συναλλαγή αναφορικά με την οποία διαπράχθηκε το αδίκημα ήταν σύμβαση ή πρόταση για σύμβαση με τη Δημοκρατία ή οποιοδήποτε Κυβερνητικό Τμήμα ή οποιοδήποτε δημόσιο οργανισμό ή υπεργολαβία για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που περιέχεται στη σύμβαση αυτή, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα επτά έτη, ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου.