Τεκμήριο διαφθοράς σε ορισμένες περιπτώσεις

5. Όταν σε οποιαδήποτε διαδικασία εναντίον προσώπου για αδίκημα βάσει του Νόμου αυτού, αποδεικνύεται ότι οποιαδήποτε χρήματα, δώρο ή άλλη αντιπαροχή πληρώθηκε, ή δόθηκε σε, ή λήφθηκε από πρόσωπο που ευρίσκεται στην υπηρεσία της Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε Κυβερνητικού Τμήματος ή δημόσιου οργανισμού από πρόσωπο ή από αντιπρόσωπο προσώπου που έχει ή επιδιώκει να συνάψει σύμβαση με τη Δημοκρατία ή οποιοδήποτε Κυβερνητικό Τμήμα ή δημόσιο οργανισμό, τα χρήματα, δώρο ή αντιπαροχή θεωρούνται ότι πληρώθηκαν ή δόθηκαν και λήφθηκαν κατά τρόπο που υποδηλώνει διαφθορά ως προτροπή ή αμοιβή κατά τον τρόπο που αναφέρεται στο Νόμο αυτό, εκτός αν αποδειχτεί το αντίθετο.