Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

“αντιπαροχή” περιλαμβάνει αντιπαροχή αξίας οποιουδήποτε είδους.

“αντιπρόσωπος” περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο που εργοδοτείται ή ενεργεί για άλλο και οποιοδήποτε πρόσωπο που υπηρετεί τη Δημοκρατία ή οποιοδήποτε δημόσιο οργανισμό ή οποιονδήποτε αλλοδαπό δημόσιο υπάλληλο ή υπάλληλο διεθνούς οργανισμού.

“δημόσιος οργανισμός” περιλαμβάνει τοπικές και δημόσιες αρχές κάθε περιγραφής.

“προϊστάμενος” περιλαμβάνει εργοδότη.