Παροχή πληροφοριών στη Διαχειριστική Επιτροπή του ΣΕΚ

34.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα παρέχει στη Διαχειριστική Επιτροπή του ΣΕΚ οποιεσδήποτε πληροφορίες έχει στην κατοχή της, οι οποίες ενδέχεται να βοηθήσουν τη Διαχειριστική Επιτροπή στην άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα, σε περίπτωση που διαπιστώσει προβλήματα σε οποιοδήποτε ΑΠΙ τα οποία πιθανόν να ενεργοποιήσουν την παρέμβαση του ΣΕΚ, ενημερώνει τη Διαχειριστική Επιτροπή του ΣΕΚ το συντομότερο δυνατό.

(3)(α) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα διαπιστώσει ότι ΑΠΙ δεν φαίνεται προς το παρόν ικανό να επιστρέψει ληξιπρόθεσμη και απαιτητή κατάθεση για λόγους που έχουν άμεση σχέση με την οικονομική του κατάσταση και δεν προβλέπεται να καταστεί ικανό προς τούτο στο προσεχές μέλλον, ενημερώνει αμέσως τη Διαχειριστική Επιτροπή του ΣΕΚ.

(β) Η Κεντρική Τράπεζα προβαίνει στην πιο πάνω διαπίστωση το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που απεδείχθη για πρώτη φορά ότι το ΑΠΙ δεν έχει επιστρέψει τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές καταθέσεις.