Αποζημίωση καταθετών

34.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα θα προβεί στη σύσταση σχεδίου εγγύησης καταθέσεων για το σκοπό αποζημίωσης καταθετών.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει κανονισμούς που να διέπουν τη διεύθυνση και διαχείριση του σχεδίου εγγύησης καταθέσεων, τη συμμετοχή στο σχέδιο, τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες δύναται να παρέχεται αποζημίωση και την έκταση της, καθώς και το ύψος των συνεισφορών στο σχέδιο.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται από την Κεντρική Τράπεζα δυνάμει του εδαφίου (2) κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση:

Νοείται ότι οι πρώτοι Κανονισμοί θα κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων μέσα σε ένα έτος από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.