Επικοινωνία Κεντρικής Τράπεζας με Σχέδιο

34.-(1) H Κεντρική Τράπεζα δύναται να παρέχει στην Επιτροπή του Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων, οποιεσδήποτε πληροφορίες που έχει στην κατοχή της που κατά την γνώμη της Κεντρικής Τράπεζας δύνανται να βοηθήσουν την Επιτροπή του εν λόγω Σχεδίου κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και ευθυνών της σε σχέση με το Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων Τραπεζών και Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων ΣΠΙ.

(2) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα διαπιστώσει ότι ένα ΑΠΙ δεν είναι ικανή να αποπληρώσει ληξιπρόθεσμη κατάθεσή της για λόγους που έχουν σχέση με την οικονομική της κατάσταση και προβλέπει ότι δεν θα καταστεί ικανή προς τούτο στο προσεχές μέλλον, αμέσως ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή του Σχεδίου.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα προβαίνει στη διαπίστωση που προβλέπεται στο εδάφιο (2) το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη στιγμή κατά την οποία απεδείχθη για πρώτη φορά ότι η εν λόγω ΑΠΙ δεν έχει επιστρέψει τις ληξιπρόθεσμες απαιτητές καταθέσεις.

(4) Η Κεντρική Τράπεζα δεν αποκαλύπτει πληροφορίες δυνάμει του άρθρου αυτού που αναφέρονται αποκλειστικά σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο λογαριασμό καταθέσεων.

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι όροι “Επιτροπή”, “Σχέδιο”, “Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων [Πελατών] Τραπεζών” και “Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων [Πελατών] ΣΠΙ” έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο του 2013.