Κατάταξη των απαιτήσεων στις κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας

33Ο.-(1) Κατά τις κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας ΑΠΙ, εφαρμόζονται, κατά προτεραιότητα, οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 300 του περί Εταιρειών Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (7) του άρθρου 45 του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου και των διατάξεων του Άρθρου 22, παράγραφος 6, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, καταβάλλονται με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας τα πιο κάτω χρέη και απαιτήσεις:

(α) Χρέη ή απαιτήσεις εξασφαλισμένες με επιβάρυνση στο ενεργητικό του ΑΠΙ μέχρι του ποσού που προκύπτει από τη ρευστοποίηση της εξασφάλισης ή η εξασφάλιση παραδίδεται στο δικαιούχο πιστωτή∙

(β) απαιτήσεις που απορρέουν από πιστώσεις που παραχωρήθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα πριν το διορισμό του εκκαθαριστή ή ειδικού εκκαθαριστή∙

(γ) αναγκαία και εύλογα έξοδα του εκκαθαριστή ή του ειδικού εκκαθαριστή, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών εξόδων κατά την εφαρμογή των διατάξεων της εκκαθάρισης ή της ειδικής εκκαθάρισης, αναλόγως∙

(δ) τα ακόλουθα με την ίδια σειρά προτεραιότητας:

(i) οι καλυπτόμενες καταθέσεις,

(ii) το σύστημα εγγύησης καταθέσεων που υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καλυπτόμενων  καταθετών σε περίπτωση αφερεγγυότητας∙

(ε) τα ακόλουθα με την ίδια σειρά προτεραιότητας:

(i) το τμήμα των επιλέξιμων καταθέσεων φυσικών  προσώπων  και  πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων  επιχειρήσεων που υπερβαίνει το επίπεδο κάλυψης που προβλέπεται στους Κανονισμούς 8 και 9 των περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Κανονισμών,

(ii) οι καταθέσεις φυσικών προσώπων και πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα ήταν επιλέξιμες εάν δεν είχαν γίνει μέσω υποκαταστημάτων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανήκουν σε πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

(στ)  τα ακόλουθα με την ίδια σειρά προτεραιότητας:

(i) λοιπές καταθέσεις,

(ii) απαιτήσεις από εμπορικό πιστωτή ή προμηθευτή, που συνδέεται με την παροχή στο ίδρυμα ή στο σχετικό πρόσωπο αγαθών και υπηρεσιών για την καθημερινή λειτουργία του, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών πληροφορικής κοινής ωφελείας, καθώς και της ενοικίασης, συντήρησης και φροντίδας των εγκαταστάσεων∙

(ζ) κοινές μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, περιλαμβανομένων απαιτήσεων από παράγωγα, καθώς και των απαιτήσεων από χρεωστικά μέσα, με εξαίρεση τις απαιτήσεις από χρεωστικά μέσα που προβλέπονται στις παραγράφους (η), (θ), (ι) και (ια) του παρόντος εδαφίου, κατά οντοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 2Α του παρόντος Νόμου·

(η) μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις που απορρέουν από χρεωστικά μέσα τα οποία πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) η αρχική συμβατική διάρκεια των χρεωστικών μέσων είναι τουλάχιστον ένα έτος,

(ii) τα χρεωστικά μέσα δεν περιέχουν ενσωματωμένα παράγωγα και δεν είναι παράγωγα:

Νοείται ότι τα χρεωστικά μέσα με κυμαινόμενο επιτόκιο, που προέρχεται από ευρέως χρησιμοποιούμενο επιτόκιο αναφοράς και τα χρεωστικά μέσα που δεν είναι εκφρασμένα στο εθνικό νόμισμα του εκδότη εφόσον το κεφάλαιο, η αποπληρωμή και οι τόκοι είναι στο ίδιο νόμισμα, δεν θεωρούνται χρεωστικά μέσα με ενσωματωμένα παράγωγα μόνον λόγω αυτών των χαρακτηριστικών,

(iii) τα σχετικά συμβατικά έγγραφα και κατά περίπτωση το ενημερωτικό δελτίο που σχετίζονται με την έκδοση αναφέρουν ρητά την χαμηλότερη σειρά κατάταξης σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο (η)∙

(θ) χρέη ή απαιτήσεις από χρεωστικά μέσα, χαμηλής κατάταξης εξαιρουμένων των απαιτήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους (ι) και (ια)∙

(ι) απαιτήσεις από μέσα της κατηγορίας 2∙

(ια) απαιτήσεις από πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1∙

(ιβ) απαιτήσεις από κοινές μετοχές της κατηγορίας 1.

(3)(α) Απαιτήσεις, που απορρέουν από χορήγηση κρατικής ενίσχυσης, η οποία είναι ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα διαλαμβανόμενα στα Άρθρα 107 έως 109 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν προτεραιότητα σε σχέση με απαιτήσεις ίδιας μορφής που δεν απορρέουν από χορήγηση κρατικής ενίσχυσης.

(β) Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου (2) και του εδαφίου (3), απαιτήσεις που απορρέουν από τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης, η οποία κρίθηκε συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα διαλαμβανόμενα στα Άρθρο 107 έως 109 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν προτεραιότητα σε σχέση με απαιτήσεις ίδιας μορφής που δεν απορρέουν από χορήγηση κρατικής ενίσχυσης.

(4) Η κυπριακή νομοθεσία που διέπει τις κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, ως είχε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, εφαρμόζεται στην κατάταξη σε κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας των μη εξασφαλισμένων απαιτήσεων που απορρέουν από χρεωστικά μέσα εκδοθέντα από οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 2Α του παρόντος Νόμου, πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2019.

(4Α)(α) Το σύνολο των απαιτήσεων, που προκύπτουν από στοιχεία ιδίων κεφαλαίων, έναντι ΑΠΙ ή οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 2Α(2)(α)(i) έως (iii), έχουν χαμηλότερη κατάταξη στις κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας από οποιαδήποτε απαίτηση δεν προκύπτει από στοιχείο ιδίων κεφαλαίων.

(β) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, στον βαθμό που ένα μέσο έχει μόνο μερικώς αναγνωριστεί ως στοιχείο ιδίων κεφαλαίων, το σύνολο του μέσου αντιμετωπίζεται ως απαίτηση που προκύπτει από στοιχείο ιδίων κεφαλαίων και κατατάσσεται χαμηλότερα από οποιαδήποτε απαίτηση δεν προκύπτει από στοιχείο ιδίων κεφαλαίων.

(4Β) Παρά τις διατάξεις του άρθρου 298Β του περί Εταιρειών Νόμου, το άρθρο 35 του περί Πτώχευσης Νόμου, δεν τυγχάνει εφαρμογής αναφορικά με χρέη ή απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (ζ) έως (ια) του εδάφιου (2), πλην των απαιτήσεων από παράγωγα που αναφέρονται στην παράγραφο (ζ) του εν λόγω εδαφίου.

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου -

Οι όροι «επιλέξιμες καταθέσεις», «μέσα της κατηγορίας 2», «παράγωγα», «πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις» και «πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1» έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμος∙

«χρέη ή απαιτήσεις από χρεωστικά μέσα, χαμηλής κατάταξης» σημαίνει χρέη ή απαιτήσεις από δάνεια ή χρεωστικά μέσα που εκδίδονται για να παρέχουν επικουρική απαίτηση έναντι του ιδρύματος έκδοσης, η οποία μπορεί να ασκηθεί μόνο αφού έχουν ικανοποιηθεί όλες οι απαιτήσεις υψηλότερης κατάταξης·

ο όρος «χρεωστικά μέσα» σημαίνει ομολογίες και άλλες μορφές μεταβιβάσιμων χρεών και μέσα με τα οποία δημιουργείται η αναγνωρίζεται μια οφειλή.