Διάλυση ΑΠΙ που είναι ίδρυμα με υποχρεώσεις καλυμμένων αξιογράφων

33Ξ. Για τους σκοπούς των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου ή  του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου που προβλέπουν για τη διάλυση εταιρείας μετά την πλήρη εκκαθάριση των υποθέσεων της, ΑΠΙ που είναι ίδρυμα με υποχρεώσεις καλυμμένων αξιογράφων δε διαλύεται, παρά το ότι εκκαθαρίστηκαν πλήρως οι υποθέσεις του, προτού η Κεντρική Τράπεζα τερματίσει το διορισμό διαχειριστή εργασιών καλυμμένων αξιογράφων σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 67 του περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμου και γνωστοποιήσει την απόφαση αυτού του τερματισμού σύμφωνα με το εδάφιο (2) του ιδίου άρθρου.