Διάλυση τράπεζας που είναι ίδρυμα με υποχρεώσεις καλυμμένων αξιογράφων

33Ξ. Για σκοπούς των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου που προβλέπουν για τη διάλυση εταιρείας μετά την πλήρη εκκαθάριση των υποθέσεών της, τράπεζα που είναι ίδρυμα με υποχρεώσεις καλυμμένων αξιογράφων δε διαλύεται, παρά το ότι εκκαθαρίστηκαν πλήρως οι υποθέσεις της, προτού η Κεντρική Τράπεζα τερματίσει το διορισμό διαχειριστή εργασιών καλυμμένων αξιογράφων σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 67 του περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμου και γνωστοποιήσει την απόφαση αυτού του τερματισμού σύμφωνα με το εδάφιο (2) του ίδιου άρθρου.