Κατάταξη των απαιτήσεων στις κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας

33Ο.-(1) Κατά τις κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας ΑΠΙ, εφαρμόζεται, κατά  προτεραιότητα,  το άρθρο  300(1) και (2) του περί Εταιρειών Νόμου ως διορθώθηκε.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), καταβάλλονται με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας τα πιο κάτω χρέη και απαιτήσεις:

(α) χρέη ή απαιτήσεις εξασφαλισμένες με επιβάρυνση στο ενεργητικό του ΑΠΙ μέχρι ποσού που προκύπτει από τη ρευστοποίηση της εξασφάλισης ή η εξασφάλιση παραδίδεται στο δικαιούχο πιστωτή∙

(β) αναγκαία και εύλογα έξοδα του εκκαθαριστή ή του ειδικού εκκαθαριστή, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών   εξόδων κατά την εφαρμογή των διατάξεων της εκκαθάρισης ή της ειδικής εκκαθάρισης, αναλόγως∙

(γ) πιστώσεις που παραχωρήθηκαν στο ΑΠΙ από την Κεντρική Τράπεζα ή το ταμείο εξυγίανσης πριν το διορισμό του εκκαθαριστή ή ειδικού εκκαθαριστή∙

(δ) τα ακόλουθα με την ίδια σειρά προτεραιότητας:

(i) οι καλυπτόμενες καταθέσεις,

(ii) το σύστημα εγγύησης καταθέσεων που υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καλυπτόμενων  καταθετών σε περίπτωση αφερεγγυότητας∙

(ε) τα ακόλουθα με την ίδια σειρά προτεραιότητας:

(i) το τμήμα των επιλέξιμων καταθέσεων φυσικών  προσώπων  και  πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων  επιχειρήσεων και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 9 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου που υπερβαίνει το επίπεδο κάλυψης που προβλέπεται  στα  άρθρα  8 και 9 του περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου, και

(ii) οι καταθέσεις φυσικών προσώπων και πολύ  μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα ήταν επιλέξιμες  αν δεν είχαν γίνει μέσω υποκαταστημάτων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης των ΑΠΙ που συστάθηκαν στη Δημοκρατία∙

(στ) λοιπές καταθέσεις και άλλα χρέη ή απαιτήσεις που δεν εξασφαλίζονται με επιβάρυνση στην περιουσία του ΑΠΙ∙

(ζ) κυβερνητικές εγγυήσεις που παραχωρήθηκαν στο ΑΠΙ δυνάμει του περί της Παραχώρησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων  για τη Σύναψη Δανείων ή/και την Έκδοση  Ομολόγων από Πιστωτικά Ιδρύματα Νόμου∙

(η) χρέη ή απαιτήσεις μειωμένης εξασφάλισης (δευτεροβάθμιο κεφάλαιο)∙

(θ) οποιαδήποτε κρατική στήριξη δόθηκε στο ΑΠΙ, δυνάμει του περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμου.

(3) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου, «πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις» έχουν την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2, παράγραφος 1, του Παραρτήματος της Σύστασης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (2003/36/ΕΚ) με βάση μόνο το κριτήριο του ετήσιου κύκλου εργασιών.