Εφαρμογή του παρόντος Νόμου στην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα

35. [Διαγράφηκε]