Εφαρμογή του παρόντος Νόμου στην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα

35. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται και στην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα.