Εφαρμογή του παρόντος Νόμου στην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα

35. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται και στην  Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα με εξαίρεση το εδάφιο (1) του  άρθρου 14 του παρόντος Νόμου.