Εφαρμογή του παρόντος Νόμου σε Συνεργατικές Εταιρείες

35.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) και του άρθρου 38, ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται σε εταιρείες που συστάθηκαν δυνάμει του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου.

(2) Συνεργατικές εταιρείες που ιδρύθηκαν με κύριο σκοπό τη διεξαγωγή τραπεζικών εργασιών προς όφελος των μελών τους τα οποία είναι τα ίδια συνεργατικές εταιρείες υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου με εξαίρεση το άρθρο 14 και ο όρος "τράπεζα" στον παρόντα Νόμο θεωρείται ότι περιλαμβάνει τέτοιες εταιρείες.