Επικοινωνία Κεντρικής Τράπεζας με ΣΕΚ

34.-(1) H Κεντρική Τράπεζα δύναται να παρέχει στη Διαχειριστική Επιτροπή του Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων, οποιεσδήποτε πληροφορίες που έχει στην κατοχή της οι οποίες κρίνεται ότι δύναται να βοηθήσουν την εν λόγω Διαχειριστική Επιτροπή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και ευθυνών της σε σχέση με τα Ταμεία Εγγύησης Καταθέσεων Τραπεζών, το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων ΣΠΙ και το Ταμείο Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων.

(2) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα διαπιστώσει ότι ένα ΑΠΙ δεν είναι ικανό να αποπληρώσει μη διαθέσιμη κατάθεσή για λόγους που έχουν σχέση με την οικονομική του κατάσταση και προβλέπει ότι δεν θα καταστεί ικανό προς τούτο στο προσεχές μέλλον, αμέσως ενημερώνει σχετικά τη Διαχειριστική Επιτροπή του ΣΕΚ.

(2Α) Η Κεντρική Τράπεζα συνεργάζεται με την Διαχειριστική Επιτροπή του Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων και την ΕΑΤ για άσκηση των εξουσιών τους σύμφωνα με τον περί Συστήματος Εγγύησης των  Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα προβαίνει στη διαπίστωση που προβλέπεται στο εδάφιο (2) το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη στιγμή κατά την οποία απεδείχθη για πρώτη φορά ότι η εν λόγω ΑΠΙ δεν έχει επιστρέψει τις ληξιπρόθεσμες απαιτητές καταθέσεις.

(4) Η Κεντρική Τράπεζα δεν αποκαλύπτει πληροφορίες δυνάμει του άρθρου αυτού που αναφέρονται αποκλειστικά σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο λογαριασμό καταθέσεων.

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι όροι «Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων» και «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων Τραπεζών», «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων ΣΠΙ» και «Ταμείο Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων» έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς στον περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο.