Μέτρα αναδιοργάνωσης

33.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 16, 33Η, 33Θ, 33Ι, 33Κ και 33Λ και του εδαφίου (8), τα μέτρα αναδιοργάνωσης που εφαρμόζονται σε οποιοδήποτε ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία ισχύουν και για οποιοδήποτε υποκατάστημα, το οποίο διατηρείται από ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία σε κράτος-μέλος άλλο από τη Δημοκρατία και επιφέρουν από της λήψης τους πλήρη αποτελέσματα και στο εν λόγω άλλο κράτος-μέλος χωρίς άλλες διατυπώσεις, ακόμα και εάν η νομοθεσία του άλλου κράτους-μέλους δεν προβλέπει τέτοια μέτρα ή εξαρτά την εφαρμογή τους από προϋποθέσεις που δεν πληρούνται:

Νοείται ότι, στην περίπτωση υποκαταστήματος πιστωτικού ιδρύματος που έχει την έδρα του σε κράτος-μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, μέτρα αναδιοργάνωσης που έχουν διαταχθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους αυτού ισχύουν αυτόματα και στη Δημοκρατία.

(2) Σε περίπτωση λήψης μέτρων αναδιοργάνωσης σε ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία και -

(α) που είναι -

(i) τράπεζα που συστάθηκε στη Δημοκρατία, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να προτείνει συμβιβασμό ή διακανονισμό, το δε Δικαστήριο δύναται με συνοπτική αίτηση της Κεντρικής Τράπεζας να διατάξει σύγκληση συνέλευσης των πιστωτών της τράπεζας κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 198 του περί Εταιρειών Νόμου ή

(ii) ΣΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να προτείνει διευθέτηση, το δε Δικαστήριο δύναται με συνοπτική αίτηση της Κεντρικής Τράπεζας να διατάξει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μελών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49Β του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, και

(β) το Δικαστήριο επικυρώνει τον εν λόγω συμβιβασμό ή διακανονισμό ή διευθέτηση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (α), μόνο αφού ακούσει τις απόψεις της Κεντρικής Τράπεζας κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 198 του περί Εταιρειών Νόμου και του εδαφίου (2) του άρθρου 52 του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, τα οποία άρθρα εφαρμόζονται κατ' αναλογία.

(3) Η λήψη μέτρων αναδιοργάνωσης δεν εμποδίζει τη διάλυση του ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία και την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισής του.

(4) Η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τις αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών για τη λήψη μέτρων αναδιοργάνωσης σε ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία, καθώς και για τα ενδεχόμενα πρακτικά αποτελέσματα των μέτρων αυτών.

(5) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (6), η λήψη μέτρων αναδιοργάνωσης δημοσιεύεται το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε ημερών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε δύο εφημερίδες κάθε κράτους-μέλους υποδοχής.  Στη δημοσίευση αναφέρεται ρητά -

(α) ο σκοπός της απόφασης για τη λήψη των μέτρων αναδιοργάνωσης και ότι τα μέτρα αυτά, εκτός όπου στον παρόντα Νόμο προβλέπεται διαφορετικά, διέπονται από την ισχύουσα στη Δημοκρατία νομοθεσία·

(β) η προθεσμία για την άσκηση ενδίκων μέσων και ένδειξη της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας αυτής· και

(γ) η ακριβής διεύθυνση των αρχών που είναι αρμόδιες να αποφανθούν επί του ενδίκου μέσου.

(6) Τα μέτρα αναδιοργάνωσης εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την πραγματοποίηση των δημοσιεύσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (5) και επιφέρουν πλήρη αποτελέσματα έναντι των πιστωτών.

(7) Όπου, με βάση το μέτρο αναδιοργάνωσης, τίθενται κανόνες για ακυρότητα, ακύρωση ή κήρυξη του ανενεργού πράξεων που είναι επιβλαβείς για το σύνολο των πιστωτών και που έχουν πραγματοποιηθεί πριν από τη λήψη του μέτρου, οι πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου ή του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, αναλόγως, δεν ισχύουν, εάν το πρόσωπο που ωφελήθηκε από συμφωνία επιβλαβή για το σύνολο των πιστωτών αποδείξει ότι η εν λόγω συμφωνία διέπεται από τη νομοθεσία  κράτους-μέλους άλλου από τη Δημοκρατία, η οποία δεν προβλέπει στη συγκεκριμένη περίπτωση προσβολή της εν λόγω συμφωνίας.

(8) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται οποτεδήποτε ήθελε κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει την εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων μέτρων αναδιοργάνωσης σε τράπεζα ή ΣΠΙ, με δεόντως αιτιολογημένη αίτηση που υποβάλλεται στο Δικαστήριο∙ σε τέτοια περίπτωση, το Δικαστήριο  δύναται να επικυρώσει τα μέτρα αναδιοργάνωσης παρά το γεγονός ότι, σε περίπτωση τράπεζας, δεν έχει συγκληθεί η κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 198 του περί Εταιρειών Νόμου συνέλευση των πιστωτών ή των μελών,  και σε περίπτωση ΣΠΙ δεν έχει συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση μελών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49Β του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, που εφαρμόζονται κατ΄αναλογία:

Νοείται ότι, το επηρεαζόμενο ΑΠΙ έχει υποχρέωση να κοινοποιήσει τις απαιτούμενες πληροφορίες σε όλους τους πιστωτές του και σε όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν στο μετοχικό του κεφάλαιο όπως προβλέπεται σε περίπτωση τράπεζας από το άρθρο 199 του περί Εταιρειών Νόμου και σε περίπτωση συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος από το άρθρο 49Β του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου.

(9) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) μέχρι (8) εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και στην περίπτωση εφαρμογής μέτρων αναδιοργάνωσης σε υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος, η έδρα του οποίου βρίσκεται σε κράτος-μέλος άλλο από τη Δημοκρατία.

(10) Η παράγραφος (ε) του άρθρου 33Α εφαρμόζεται και στην περίπτωση λήψης μέτρων αναδιοργάνωσης.

(11) Η Κεντρική Τράπεζα μεριμνά για τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας των μέτρων αναδιοργάνωσης που έχουν ληφθεί σε κράτος-μέλος άλλο από τη Δημοκρατία.

(12) Στην περίπτωση ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία που είναι ίδρυμα με υποχρεώσεις καλυμμένων αξιογράφων, οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου εφαρμόζονται τηρουμένου των διατάξεων του άρθρου 76 του περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμου.

(13) Τα εδάφια (4) και (7) δεν εφαρμόζονται όταν τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 84 του Νόμου Εξυγίανσης το οποίο αφορά τις διαδικαστικές υποχρεώσεις των αρχών εξυγίανσης.

(14) Το Άρθρο 33 της Οδηγίας 2001/24/ΕΚ δεν εφαρμόζεται όταν τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 28Ζ του παρόντος Νόμου που αφορά την εμπιστευτικότητα.