Μέτρα εξυγίανσης

33.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 16, 33Η, 33Θ, 33Ι, 33Κ και 33Λ και του εδαφίου (8), τα μέτρα εξυγίανσης που εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε τράπεζα ισχύουν και για οποιοδήποτε υποκατάστημα, το οποίο διατηρείται από τράπεζα σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία και επιφέρουν από της λήψης τους πλήρη αποτελέσματα και στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος χωρίς άλλες διατυπώσεις, ακόμα και εάν η νομοθεσία του άλλου κράτους μέλους δεν προβλέπει τέτοια μέτρα ή εξαρτά την εφαρμογή τους από προϋποθέσεις που δεν πληρούνται:

Νοείται ότι, στην περίπτωση υποκαταστήματος τράπεζας που έχει την έδρα της σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, μέτρα εξυγίανσης που έχουν διαταχθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους αυτού ισχύουν αυτόματα και στη Δημοκρατία.

(2) Σε περίπτωση λήψης μέτρων εξυγίανσης σε τράπεζα -

(α) η Κεντρική Τράπεζα δύναται να προτείνει συμβιβασμό ή διακανονισμό, το δε Δικαστήριο δύναται με συνοπτική αίτηση της Κεντρικής Τράπεζας να διατάξει σύγκληση συνέλευσης των πιστωτών τράπεζας κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 198 του περί Εταιρειών Νόμου·

(β) το Δικαστήριο επικυρώνει τον εν λόγω συμβιβασμό ή διακανονισμό κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (α), μόνον αφού ακούσει τις απόψεις της Κεντρικής Τράπεζας κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 198 του περί Εταιρειών Νόμου.

(3) Η λήψη μέτρων εξυγίανσης δεν εμποδίζει τη διάλυση της τράπεζας και την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισής της.

(4) Η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των κρατών μελών για τη λήψη μέτρων εξυγίανσης σε τράπεζα, καθώς και για τα ενδεχόμενα πρακτικά αποτελέσματα των μέτρων αυτών.

(5) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (6), η λήψη μέτρων εξυγίανσης δημοσιεύεται το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε ημερών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε δύο εφημερίδες κάθε κράτους μέλους υποδοχής.  Στη δημοσίευση αναφέρεται ρητά -

(α) ο σκοπός της απόφασης για τη λήψη των μέτρων εξυγίανσης και ότι τα μέτρα αυτά, εκτός όπου στον παρόντα Νόμο προβλέπεται διαφορετικά, διέπονται από την ισχύουσα στη Δημοκρατία νομοθεσία·

(β) η προθεσμία για την άσκηση ενδίκων μέσων και ένδειξη της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας αυτής· και

(γ) η ακριβής διεύθυνση των αρχών που είναι αρμόδιες να αποφανθούν επί του ενδίκου μέσου.

(6) Τα μέτρα εξυγίανσης εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την πραγματοποίηση των δημοσιεύσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (5) και επιφέρουν πλήρη αποτελέσματα έναντι των πιστωτών.

(7) Όπου, με βάση το μέτρο εξυγίανσης, τίθενται κανόνες για ακυρότητα, ακύρωση ή κήρυξη του ανενεργού πράξεων που είναι επιβλαβείς για το σύνολο των πιστωτών και που έχουν πραγματοποιηθεί πριν από τη λήψη του μέτρου, οι πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου δεν ισχύουν, εάν το πρόσωπο που ωφελήθηκε από συμφωνία επιβλαβή για το σύνολο των πιστωτών αποδείξει ότι η εν λόγω συμφωνία διέπεται από τη νομοθεσία  κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία, η οποία δεν προβλέπει στη συγκεκριμένη περίπτωση προσβολή της εν λόγω συμφωνίας.

(8) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται οποτεδήποτε η ίδια κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει, με δεόντως αιτιολογημένη αίτηση που υποβάλλεται στο Δικαστήριο, την εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων μέτρων εξυγίανσης σε τράπεζα.  Σε τέτοια περίπτωση, το Δικαστήριο δύναται να επικυρώσει τα μέτρα εξυγίανσης παρά το γεγονός ότι δεν έχει συγκληθεί η κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 198 του περί Εταιρειών Νόμου συνέλευση των πιστωτών ή των μελών:

Νοείται ότι, η επηρεαζόμενη τράπεζα έχει υποχρέωση να κοινοποιήσει τις απαιτούμενες σύμφωνα με το άρθρο 199 του περί Εταιρειών Νόμου, πληροφορίες σε όλους τους πιστωτές της και σε όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν στο μετοχικό της κεφάλαιο.

(9) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) μέχρι (8) εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και στην περίπτωση εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης σε υποκατάστημα τράπεζας, η έδρα της οποίας βρίσκεται σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία.

(10) Η παράγραφος (ε) του άρθρου 33Α εφαρμόζεται και στην περίπτωση λήψης μέτρων εξυγίανσης.

(11) Η Κεντρική Τράπεζα μεριμνά για τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας των μέτρων εξυγίανσης που έχουν ληφθεί σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία.