Σχέδιο αναδιοργάνωσης

33δις.-(α) ΑΠΙ που τελεί υπό μέτρο διάσωσης με ίδια μέσα, καταρτίζει και εφαρμόζει σχέδιο αναδιοργάνωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του Νόμου Εξυγίανσης.

(β) H Κεντρική Τράπεζα αξιολογεί το σχέδιο αναδιοργάνωσης προκειμένου να δώσει τη γνώμη της στην αρχή εξυγίανσης κατά πόσο ικανοποιείται ότι με την εφαρμογή αυτού του σχεδίου είναι κατορθωτός ο στόχος της αποκατάστασης  της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ΑΠΙ.

(γ) Σε περίπτωση που κρίνεται ότι με το σχέδιο αναδιοργάνωσης δε θα επιτευχθεί ο στόχος της αποκατάστασης, η Κεντρική Τράπεζα δίνει τη σύμφωνη γνώμη της στην αρχή εξυγίανσης προκειμένου αυτή να γνωστοποιήσει στο διοικητικό όργανο ή στο πρόσωπο ή τα πρόσωπα που διορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 74 του Νόμου Εξυγίανσης τα θέματα που την προβληματίζουν και να απαιτήσει τροποποίηση του σχεδίου, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν τα θέματα αυτά.

(δ) Η Κεντρική Τράπεζα συμφωνεί το τελικό σχέδιο αναδιοργάνωσης με την αρχή εξυγίανσης.