Περιορισμός δικαστικών διαδικασιών

32ΙΔ.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 87 του Νόμου Εξυγίανσης, δεν κινούνται οι κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας έναντι ΑΠΙ υπό εξυγίανση ή έναντι ΑΠΙ για το οποίο έχει διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για εξυγίανση παρά μόνο με πρωτοβουλία της αρχής εξυγίανσης και  απόφαση για να τεθεί ΑΠΙ στις κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας λαμβάνεται μόνο με τη συγκατάθεση της αρχής εξυγίανσης.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) -

(α) Η Κεντρική Τράπεζα λαμβάνει αμελλητί γνωστοποίηση οιασδήποτε αίτησης για έναρξη των κανονικών διαδικασιών αφερεγγυότητας έναντι ΑΠΙ ανεξαρτήτως εάν το ΑΠΙ βρίσκεται υπό εξυγίανση ή έχει δημοσιοποιηθεί απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 84(3) και (4) του Νόμου Εξυγίανσης·

(β) δεν εκδίδεται απόφαση επί της αίτησης, εκτός αν έχουν γίνει οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) και ισχύει μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(i) η αρχή εξυγίανσης έχει γνωστοποιήσει στην Κεντρική Τράπεζα  ως την αρμόδια αρχή για τις κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας ότι δεν προτίθεται να αναλάβει καμία δράση εξυγίανσης έναντι του ΑΠΙ, ή

(ii) έχει παρέλθει περίοδος επτά ημερών, αρχομένη από την ημερομηνία κατά την οποία έγιναν οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α).