Συμμόρφωση με τεχνικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

32ΙΓ. Τα ΑΠΙ και οι οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2Α(2)(α)(i), (ii) ή (iii) συμμορφώνονται με τα σχετικά με τα εν λόγω ΑΠΙ και, κατά περίπτωση, τα σχετικά με τις εν λόγω οντότητες εκτελεστικά ή ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα τα οποία θεσπίζονται ως προβλέπει η Οδηγία 2014/59/ΕΕ ή η Οδηγία 2013/36/ΕΕ.