Γενικές αρχές σχετικά με τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη Δημοκρατία και άλλα κράτη-μέλη

32ΙΒ. Κατά τη λήψη αποφάσεων ή την ανάληψη δράσης δυνάμει της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη-μέλη, η Κεντρική Τράπεζα λαμβάνει  υπόψη τις ακόλουθες γενικές αρχές:

(α) Την επιτακτική ανάγκη για την αποτελεσματικότητα της λήψης αποφάσεων·

(β) ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται και δράση αναλαμβάνεται εγκαίρως και με τη διαδικασία επείγουσας ανάγκης, όποτε αυτό απαιτείται·

(γ) η Κεντρική Τράπεζα συνεργάζεται με τις αρχές εξυγίανσης και τις λοιπές αρμόδιες αρχές προκειμένου να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται αποφάσεις και αναλαμβάνεται δράση με συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο·

(δ) οι λειτουργίες και οι ευθύνες της Κεντρικής Τράπεζας καθορίζονται με σαφήνεια·

(ε) λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα συμφέροντα των κρατών-μελών όπου είναι εγκατεστημένες οι μητρικές επιχειρήσεις των ΑΠΙ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και, ειδικότερα, οι συνέπειες οποιασδήποτε απόφασης ή δράσης ή αδράνειας στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, στους δημοσιονομικούς πόρους, στο ταμείο εξυγίανσης, στο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων ή στο σύστημα αποζημίωσης των επενδυτών των εν λόγω κρατών-μελών·

(στ) λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα συμφέροντα κάθε κράτους-μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο πιστωτικό ίδρυμα που είναι θυγατρική του ΑΠΙ και, ειδικότερα, οι συνέπειες οποιασδήποτε απόφασης ή δράσης ή αδράνειας στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, στους δημοσιονομικούς πόρους, στο ταμείο εξυγίανσης, στο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων ή στο σύστημα αποζημίωσης των επενδυτών αυτού του κράτους-μέλους·

(ζ) λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα συμφέροντα κάθε κράτους-μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα σημαντικά υποκαταστήματα του ΑΠΙ και, ειδικότερα, οι συνέπειες οποιασδήποτε απόφασης ή δράσης ή αδράνειας στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα αυτού του κράτους-μέλους·

(η) λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι στόχοι της εξισορρόπησης των συμφερόντων των διάφορων εμπλεκόμενων κρατών-μελών και της αποφυγής αθέμιτης βλάβης ή αθέμιτης προστασίας των συμφερόντων συγκεκριμένων κρατών-μελών, μεταξύ άλλων αποφεύγοντας την άνιση κατανομή βάρους μεταξύ κρατών-μελών·

(θ) κάθε υποχρέωση, δυνάμει της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ, για διαβούλευση με αρχή, προτού ληφθεί απόφαση ή αναληφθεί δράση, συνεπάγεται τουλάχιστον υποχρέωση διαβούλευσης με αυτήν την αρχή για όσα στοιχεία της προτεινόμενης απόφασης ή δράσης έχουν ή ενδέχεται να έχουν-

(i) επίπτωση στη μητρική επιχείρηση του ΑΠΙ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη θυγατρική ή το υποκατάστημα του ΑΠΙ, κατά περίπτωση, και

(ii) επίπτωση στη σταθερότητα του κράτους-μέλους όπου έχει εγκατασταθεί ή βρίσκεται η μητρική επιχείρηση του ΑΠΙ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η θυγατρική ή το υποκατάστημα του ΑΠΙ·

(ι) απαίτηση διαφάνειας οποτεδήποτε προτεινόμενη απόφαση ή δράση ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, στους δημοσιονομικούς πόρους, στο ταμείο εξυγίανσης, στο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων ή στο σύστημα αποζημίωσης των επενδυτών σχετικού κράτους-μέλους· και

(ια) αναγνώριση ότι με το συντονισμό και τη συνεργασία είναι πιθανότερο να επιτευχθεί αποτέλεσμα που μειώνει το συνολικό κόστος της εξυγίανσης.